Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: acabar
acabar
Flexió verbal »
(De a-1<ad llatí i cap>caput llatí.)
 1. v. tr. Donar fi a una cosa, concloure-la, terminar-la: Acabar la carrera. Per a ser doctor ha dacabar la tesis doctoral. Ha acabat lany en una gran festa.
 2. Donar els últims retocs a un treball o cosa que es realisa per a concloure-la i que queda perfecta: Lartiste acabarà lescultura en els últims retocs. Lobra està feta, ara es precís acabar-la en els detalls.
 3. Consumir per complet una cosa, apurant-la: Sha acabat la sal i hem de comprar-ne més.
 4. intr. Tindre acabament o fi tant espacial com temporal: La torre acaba en una cúpula. La paraula noblea acaba en -ea.
 5. Tindre fi una cosa o una acció: La ciutat acaba als peus de la montanya. Lexamen acaba a les huit.
 6. El verp acabar seguit de la preposició de i un verp en infinitiu indica el moment següent a la finalisació de lacció que indica el verp en infinitiu: Acabava de menjar i ya tenia fam. Li aplaudiren quan acabà de parlar.
 7. El verp acabar seguit de la preposició en i un nom de persona o cosa indica aniquilar, destruir, exterminar: Els disgusts acabaren en Joan. La mala gestió acabà en lempresa.
 8. El verp acabar seguit dun verp en gerundi indica que el subjecte conseguix o aplega a dur a terme lacció que el verp en gerundi indica: El venedor acabarà convencent-lo de comprar. Si conduïx aixina acabarà matant-se. Acabarem donant-li la raó a loposició.
 9. El participi acabat més la preposició de seguit dun verp en infinitiu indica que el subjecte és recent o nou: Pa acabat de fer. Uns llibres acabats deixir. Una obra acabada destrenar.
 10. ant. Obtindre, conseguir.
 11. No acabar de, més un infinitiu, locució adverbial que indica no conseguir lo que el verp en infinitiu significa: No acabe dentendre el problema. No acabava destar convençut del treball. La peça no acaba dencaixar en el mecanisme.
 12. El verp acabar seguit de la preposició per més un verp en infinitiu indica que es conseguirà lo que el verp en infinitiu significa: Tant li pregaran que acabarà per fer-los cas. Acabaré per deixar el treball si no em paguen lo que és just.
 13. fig. Morir: Sa mare ya ha acabat, la soterraran demà.
 14. En acabant-se, a Cuba, loc. local. Se diu als chiquets quan shan acabat el plat del menjar.
 15. Acabar com Camot, com Macoc, com el Parenostre o com el rosari de laurora, loc. Acabar malament.
 16. Acabar agarrant mosques, loc. Acabar foll, molt marejat.
 17. Acabar parlant a soles, loc. Acabar foll.
 18. Acabar com el ball de Torrent, (a garrotades), com el ball de Parra, com el ball de Moixent o com la dansa dAlborache, loc. Acabar malament, discutint i possiblement a colps.
 19. Acabar-se tot en un dia, com en la venta de Tello, loc. Acabar-se una cosa de manera ràpida i malament.
 20. En acabar de, loc. En acabant, més tart, darrere de, posteriorment: En acabar de treballar anirem a sopar.
 21. Acaba i digues panera, loc. Acaba ya: Dus una hora escurant, acaba i digues panera.
 22. Que acaba en Espanya, loc. Se diu de coses molt grans o impressionants: Sha menjat un berenar que acaba en Espanya. Enguany han fet un castell que acaba en Espanya.
ref. Acaba d’eixir de l’ou i ya tot ho remou. Qui mal va, mal acaba.
Buscar acabar en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.