Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: ànimes
ànima, -mes
(Del llatí anĭma, i este del grec ἄνεμος, bufit,.)
 1. s. f. Substància espiritual i immortal de lhome.
 2. fig. Persona, habitant duna població: Un poblet de vint ànimes. A les dotze no quedava una ànima en lo carrer.
 3. fig. Part principal o fonamental de qualsevol cosa.
 4. fig. Part interna de qualsevol cosa que la sosté o reforça.
 5. fig. Part interior o buit de les armes de fòc, especialment del canó.
 6. Ànima en pena, ànima que patix en el purgatori i que se li pot aparéixer ad algú.
 7. Paréixer una ànima en pena, loc. Tindre molt mal aspecte físic i un comportament silenciós o misteriós.
 8. Dia dànimes, el dia 2 de novembre, commemoració dels difunts.
 9. Toc dànimes, toc de campana per a fer resar pels difunts.
 10. Tindre mala ànima, loc. Ser una persona en mals sentiments.
 11. Ser una ànima de Deu, loc. Ser massa bona persona.
 12. Ni una ànima, loc. Ningú: No acodí ni una ànima al teatre.
 13. En tota lànima, loc. En totes les ganes i energia: Tho dic en tota lànima.
 14. En cos i ànima, loc. En decisió total i absoluta. També es diu en cor i fege: Sentrega a la faena en cos i ànima.
 15. Caure (ad algú) lànima als peus, loc. Patir un gran desengany o desilusió: Quan va vore que ningú li fea cas li caigué lànima als peus.
 16. Arrancar lànima o trencar lànima (ad algú), loc. Fer molt de mal ad algú, causar-li un gran patiment.
 17. Passar com una ànima de gat, loc. local. Passar per un lloc molt a pressa.
 18. No tindre ànima, loc. Ser una persona molt roïna.
 19. Eixir una cosa de lànima, loc. Dir o fer una cosa en tota sinceritat i en ocasions espontàneament.
 20. Deixar lànima queta, loc. Deixar tranquil: No em contes més problemes i deixam lànima queta.
 21. Paréixer un altar dànimes, loc. Ser molt visitat o mirat per molta gent, tant que aplega a molestar.
 22. Doldre (una cosa) en lànima, loc. Sentir profundament una desgràcia.
 23. Aplegar (una cosa o fet) a lànima, loc. Sentir sincerament una desgràcia, afectar-se davant duna desgràcia: Aquell discurs a favor del tercer món maplegà a lànima.
 24. Entrar lànima al cos, loc. Deixar de patir quan ha passat un perill. També es diu quan se menja en acabant dhaver patit molta fam.
 25. Pareix que haja vist ànimes, loc. Se diu de la persona que molt mal aspecte, demacrat i, a voltes, molt prim.
 26. Ànima de botó, V. animeta de botó.
 27. Ànima de capdell, V. animeta de capdell.
Buscar ànimes en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.