Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Entrades
entrada, -des
(Derivat de entrar.)
  1. s. f. Acció dentrar.
  2. Recepció i protocol solemne de qui entra en una població investit de gran autoritat.
 1. Folc. Lentrada de la murta, acte denramar murta pels carrers, que ha segut tallada en la montanya pels fadrins, en les festes de les localitats valencianes. Sol fer-se en fins decoratius i per laroma desta planta abans duna desfilada, cavalcata, passacarrer o provessó.
 2. Invasió dun país, ciutat o territori per lenemic: Lentrada de les tropes napoleòniques en la Península Ibèrica.
 3. Acte dingressar una persona com a membre dun consell, entitat, corporació, etc., o descomençar a gojar duna dignitat o càrrec: Lentrada dun nou acadèmic se fa en molt de protocol.
 4. Escomençament duna obra, concert, representació, etc.
 5. Entrant o primer plat dun dinar o sopar: En el convit serviren unes entrades de cuixot i formage.
 6. Diners que es donen com a primer pagament duna cosa que anirà pagant-se poc a poc: Hem pagat dentrada del baix huitmil euros.
 7. Primers dies de lany.
 8. En alguns deports, encontre entre jugadors per a llevar-li u la pilota a latre.
 9. En un diccionari cada una de les paraules que es definixen o traduïxen.
 10. Nàut. Moment en que escomença a bufar el vent i a créixer la marea.
 11. Facultat o dret dentrar en un lloc: En esta associació no tenen entrada els intolerants.
 12. Donar entrada a un lloc, que servir per a accedir a un lloc: El pati dona entrada a ledifici.
 13. Donar entrada, deixar entrar o ingressar: Li han donat entrada en el club perque és ric.
 14. Negar lentrada, negar el dret dentrar o ingressar.
 15. Demanar entrada, solicitar permís per a entrar o ingressar.
 16. Tindre entrada, tindre dret o autorisació dentrar en un lloc o dingressar en una associació o institució; tindre tracte, favor o familiaritat en una casa o en una persona.
 17. Autorisació que dona lautoritat marítima dun port a un barco per a que este puga atracar en ell.
 18. Cantitat que es còbra per tindre dret a entrar en un lloc.
 19. Conjunt de persones que assistixen a un espectàcul o acte.
 20. Tíquet que servix per a entrar en un lloc.
 21. Cantitat recaptada en un espectàcul o acte.
 22. Anotació en un conte, especialment cantitat cobrada o ingressada, per oposició a eixida, cantitat gastada.
 23. Àngul entrant, concavitat, com ara la mar quan penetra en la terra i fa una baïa.
 24. Lloc o espai pel que sentra.
 25. Entrada de carrer, lloc en el que escomença un carrer.
 26. Lentrada del port, espai pel qual una embarcació accedix al port. Bocana.
 27. Primera estància que es troba en una vivenda només accedir per la porta. Sol utilisar-se la forma diminutiva entradeta.
 28. Inici, principi.
 29. Dentrada, loc. Des del principi.
 30. Folc. LEntrada de la Flor, festa que es celebra en febrer en la localitat valenciana de Torrent i en la qual els clavaris i confrares ofrenen a la Mare de Deu del Rosari la primera rama darmeler en flor, com a mostra del pas de lhivern a la primavera. Lacte es celebra en una cordada posterior.
observacions/documentació: S’ha de tindre en conte que la caiguda de la -d- intervocàlica en la terminació -ada, -ades és hui general en tot el valencià i en tots els nivells del llenguage; no és per tant un vulgarisme. La terminació es manté en l’escritura per respecte a l’etimologia, com fan unes atres llengües com ara el francés en la -e final o el català en la -r final, que s’escriuen pero no es pronuncien.
Buscar Entrades en:
 • Entrades coincidix en:
  • el participi femení plural de entrar
 • La caiguda de la –d– intervocàlica en la terminació –ada, –ades és general i característica del valencià, ni s’ha de considerar vulgarisme ni s’ha de pronunciar esta -d-, que es manté en l’escritura; trompada, portada, comprada, pronunciades sense caiguda de -d-, conferix al valencià parlat una afectació que el parlant rebuja. (L'Estàndart Oral Valencià)