Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: seguir
seguir
Flexió verbal »
(Del llatí vulgar sequĕre, mat. sign.)
 1. v. tr. o intr. Anar darrere dalgú o dalguna cosa: El gos seguia a lamo pel camí sense perdrel de vista. El detectiu seguix per la ciutat al sospitós.
 2. Seguir en la vista o en els ulls, loc. Mirar una persona o cosa que es mou o trasllada dun lloc a un atre sense perdre-la de vista: La chicona ballava i el chic, assentat, la seguia en la vista.
 3. tr. o refl. Estar o vindre darrere dalgú o dalguna cosa, en lespai, en el temps, en categoria o importància: Al dia li seguix la nit. Al rei li seguix el príncip.
 4. intr. o refl. ant. Produir-se, ser conseqüència o resultat duna cosa.
 5. intr. Ser enumerat o indicant darrere de lo que es diu: Hem de fer lo que seguix: estudiar, descansar i tornar a estudiar. Han aprovat els que seguixen: Baixauli, Doménech, Pons i Giner.
 6. intr. o refl. ant. Passar, succeir, tindre lloc un acontenyiment, un fet.
 7. intr. o refl. ant. Passar, fer-se o realisar lo que ha segut acordat, manat, etc.
 8. tr. Anar per un lloc, passar-lo, recórrer-lo: Seguint el camí aplegaràs a ma casa.
 9. fig. ant. Procedir en una activitat, un art, una professió...
  1. tr. Passar per a on ya ha passat un atre, passant pels mateixos punts i fent el seu mateix camí: Seguirem la ruta dels pioners.
  2. Seguir els passos dalgú, loc. Anar per a on ya ha anat algú, perseguir ad algú o fer com ell fea: La policia seguix els passos del lladre. El fill seguix els passos de son pare i també és poeta.
 10. fig. Imitar a un atre, fer lo mateix que un atre fa o ha fet.
 11. fig. Fer cas, creure, obedir: Seguix del vell consell.
 12. Continuar una acció iniciada: Seguix treballant encara que siga lhora dacabar. Seguirem en silenci mentres estiguen ells presents.
 13. Seguir el fil, loc. Continuar en lo que sestava dient: Seguint el fil de lo que vos dia afegiré que tot estava mal fet.
ref. Seguix avant que ací no es canta.
Buscar seguir en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: enseguir.