Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: fil
-fil, -la, -ls, -les
(Del grec φίλος, amic.)
 1. suf. Sufix grec que significa amic, i que sutilisa per a la creació de neologismes com ara bibliòfil, hispanòfil, etc.
fil
(Del grec φύλον, raça, estirp.)
 1. s. m. Biol. Categoria taxonòmica en la classificació biològica que agrupa a organismes animals o vegetals dascendència comuna i que tenen un mateix model dorganisació.
fil, -ls
(Del llatí fīlum, fil.)
  1. s. m. Material allargat i prim, de matèria textil que sutilisa per a cosir generalment i que està format per diversos caps segons la grossària.
  2. Fil dAlmeria, fil molt fi per a cosir teixits molt delicats.
  3. Fil dempalomar, fil gros per a cosir paper, cuiro o uns atres usos.
  4. Fil de peixcar, sedal.
  5. Fil de llanceta, més prim que el dempalomar pero més fort encara.
  6. Fil da vint, fil que susa per a fer randa o teixits molt llaugers.
 1. Fil daram, espècie de fil metàlic maleable.
 2. Qualsevol matèria que en ser prima i allargada recorde un fil de cosir, com per eixemple els fils duna tela daranya o els que fa el cuc de seda.
 3. Raïl molt prima.
 4. Matèria fibrosa muscular o nerviosa: He comprat carn de fil per a lolla.
 5. ant. Material de fusta que es serrava per a la construcció.
 6. Raig primet dun líquit: Posa-li un fil doli a la lletuga.
 7. Plorar fil a fil, loc. Sense parar de plorar.
 8. Cantitat mínima duna cosa: Li queda només un fil de veu.
 9. El tall duna arma blanca o utensili per a tallar.
 10. Pedra de fil, ant. Pedra desmolar.
 11. Nàut. Llínea de direcció duna cosa, com ara del vent.
 12. Tindre una cosa en un fil, loc. Estar en un perill imminent.
 13. Recte com un fil, loc. Molt recte. Este camí va recte com un fil a La Font de la Figuera.
 14. No deixar fil eixut, loc. Arramblar en tot, no deixar estaca en paret; malparlar de tots o de tot lo roïn dalgú.
 15. Fil per agulla o fil per randa, loc. De manera detallada: Mho contà tot fil per agulla.
 16. Ser un vestit o tela de fil de vent, loc. De tela molt barata i sense consistència.
 17. De fil da vint, loc. local. Molt bo o molt ben fet.
 18. Fer fil trencat, loc. Fallar una cosa.
ref. Pel fil se trau o traurem lo capdell. Lo mateix té sabó que fil negre; tot és per a la roba. En el més d’abril no et lleves un fil.
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: fill.