Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Giner
giner
(Del llatí vulg. ienuarĭus, mat. sign.)
  1. s. m. Primer més de lany, que trentaun dies.
observacions/documentació: Se tracta de la forma més antiga que trobem documentada, és també la forma usada pels clàssics valencians i hui l’única viva en valencià. La variant gener, que trobem en algun document antic, és hui la pròpia del català i el balear, pròxima a l’occità genièr. Algun diccionari dona incomprensiblement la forma giner com a coloquial, quan és la que usaren els nostres clàssics com Joanot Martorell, Jaume Roig, Roïç de Corella, Bernat Fenollar..."CCXL sous de rials, los quals Abdulhuaheb, moro, devia dar en lo mes de giner”. Llibre de la Cort del Justícia de Cocentaina. 1275. “Lo llit calent / volen d’estiu; / no·ls plau caliu / en lo giner”. Jaume Roig. Spill. 1460. “...seria foll aquell qui en joliol, per fogir a la calor, estigués als raigs de Apollo y en giner, per escalfar, cerquàs la freda ombra”. Roïç de Corella. Proses Mitològiques. 1460. “...la present obra, e començada a II de giner de l’any MCCCCLX” Joanot Martorell. Tirant lo Blanch.1490. “...y fon acabada del tot l’onzén dia / del més de Giner any mil que corria / quatre cents noranta e tres ab salut”. Bernat Fenollar i Pere Martines. Lo Passi en Cobles. 1493.
ref. Trons en/a giner, fica siges en el graner. Aigua de giner, poc de blat en el graner. Sembrat de giner no ompli el graner. Passat giner, lloga ton llogater; i si faena vol fer, no li planygues el diner. En/a giner ous en lo paller. En/a giner la gallina al seu lloquer. La gallina de giner a pondre a setembre al paller. De giner ni ovella ni corder. Giner és el més dels gats. En/a giner no sigues matiner. En/a giner la palla en lo paller. Qui ni pa ni oli té, passa un mal giner. Giner va gelar a sa mare en lo llavaner. En/a giner, tin encés lo braser. En/a giner, tanca la porta i encén el braser. En/a giner, no tragues el morro al carrer. Si en/a giner la gavina va per l’horta, fes fòc i tanca la porta. Giner més malfaener. Per giner botes de gats, miau, miarramiau per damunt dels terrats.
Buscar Giner en:
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: chiné.