Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: agarrar
agarrar
Flexió verbal »
(De a-1 <ad llatí i garra.)
  1. v. tr. Prendre i subjectar en la : Agarra be la corda i estira.
  2. Prendre i subjectar de qualsevol manera.
  3. Prendre o subjectar en general.
 1. Prendre: Agarrar un camí. Agarrar una costum. Agarrar lidea.
 2. Contraure una malaltia, patir un disgust o experimentar una sensació: Ha agarrat la grip. Agarrarà un bon disgust. Agarrar fret. Agarrar mal de pancha.
 3. Apoderar-se dalguna cosa, fer seua una cosa: Agarrar els beneficis. Agarrar diners.
 4. Conseguir o obtindre alguna cosa: Agarrar fama. Agarrar prestigi.
 5. Arraïlar una planta, un plantó o esqueix: Han agarrat tots els rosers que plantàrem.
 6. Pujar en un vehícul o qualsevol mig de transport per a traslladar-se dun lloc a un atre: Tots els matins agarra el metro i lautobús. Agarrar el coche, la moto, lavió, el tren...
 7. Capturar a un animal o persona que fuig o samaga: Agarrar conills. Agarrar al culpable. Agarrar a lassessí.
 8. Sorprendre, sobrevindre: Nos ha agarrat la pluja pel camí. Mhan agarrat per sorpresa.
 9. refl. Subjectar-se a alguna cosa: Sagarra a la barana per a no caure. Sagarra del bracet per a poder caminar.
 10. refl. Barallar-se, renyir: Sagarraren i tingueren una gran gresca.
 11. refl. Apegar-se, adherir-se el menjar als atifells de cuina per excés de fòc i cremar-se o socarrar-se el menjar per la part que toca el fondo de latifell: Se mha agarrat larròs de la paella, aixina que meixirà larròs socarrat.
 12. refl. Escomençar una acció i anar a més: Agarrar-se el fòc. Agarrar-se el motor. Agarrar la marcha. Sha agarrat a ploure.
  1. refl. Renyir i aplegar a les mans dos o més persones: Discutiren i acabaren agarrant-se.
  2. Agarrar-se abraç partit, loc. Renyir i barallar-se a colps.
 13. ¡Agarrat! o ¡agarrat que ve curva o corba!. Exclamació que equival a preparat per a escoltar, vore o experimentar alguna cosa fòra de lo comú o que pot resultar sorprenent.
 14. Tindre agarrada la paella pel mànec, loc. Dominar i controlar una cosa, tindre el poder.
 15. Agarrar les armes, loc. Iniciar una guerra, una revolució armada...
 16. Agarrar una cosa en pinces, loc. Prendre una idea o un plantejament en molta prudència.
 17. Agarrar la sòn, loc. Escomençar a dormir-se.
 18. Fer agarrar el cabaç, loc. Posar nerviós, alterar.
 19. Agarrar un pet, una bufa, un gat (local.). Sol afegir-se com un cadirer, com un dolçainer, com un capità general...loc. Bufar-se, emborrachar-se.
 20. Agarrar mosques o acabar agarrant mosques, loc. Estar o tornar-se foll, estar molt marejat o marejar-se molt: En tantes preocupacions i maldecaps acabarem agarrant mosques.
 21. Agarrar el tió per la part que més crema, loc. Fer una cosa malament o al contrari de com shauria de fer.
 22. Agarrar-se a un ferro calent, loc. Valdres desesperadament de lo que siga per a salvar-se dun perill.
Buscar agarrar en: