Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: rodar
rodar
Flexió verbal »
(Del llàtí rŏtāre, mat. sign.)
 1. v. intr. Alvançar o moures en rodes. El tren roda sobre les vies.
 2. Pegar voltes una roda sobre el seu eix.
 3. Estar un cos en moviment de rotació, girant.
 4. Circular.
 5. Moures o alvançar fent círculs o corba tancada.
 6. fig. Canviar de situació, destat, de direcció: Si roda el vent el fum vindrà cap ací.
 7. Anar dun lloc a un atre sense parar massa temps.
 8. Nàut. Anar en roda una embarcació, sense direcció ni govern.
 9. Anar buscant una cosa, intentant fer-se en ella, moures per a conseguir-la: Mira que he rodat per a trobar lo que buscava.
 10. Anar per un camí més llarc que un atre, pegar una volta per a anar a un lloc en conte danar directe.
 11. fig. Circular, passar de en : La moneda falsa roda de en .
 12. tr. Fer que una cosa faça círculs o pegue voltes: Rodà la ruleta i guanyà el premi.
 13. Rodar la clau, girar-la mentres està dins del pany per a obrir o tancar.
 14. Gravar o filmar una película.
 15. Torturar en el suplici de la roda.
 16. Recórrer un lloc de punta a punta: He rodat per tota la ciutat i lhe vista completa.
 17. Recórrer un espai pel seu entorn o pel seu perímetro: El torero ha rodat tota la plaça.
 18. Caure a redolons o pegant voltes sobre mateixa.
 19. Rodar cap en coa, loc. Pegar mija volta per a tornar arrere.
 20. Rodar ad algú lalbarda, loc. Entrar-li ganes a u de fer alguna cosa.
 21. Enviar-ho tot a rodar, loc. Desentendres de tot, desfer-se del problema.
 22. Rodar més que un duro fals, loc. Circular molt una cosa.
 23. Rodar el colomer, loc. Passejar a sovint per a on viu la persona a qui es desija conquistar o acostar-se a qui interessa.
 24. Rode com rode, loc. Siga com siga, de totes maneres.
 25. Rode per a on rode o rode com rode, loc. Vaja com vaja una cosa, siga com siga una cosa: Rode per a on rode al final acabarem acceptant la realitat.
 26. Rodar pel cap una idea, loc. Pensar constantment en una cosa o idea.
ref. Rode per a on rode, a parar a Albaida.
Buscar rodar en:
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: enrodar.