Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: picar
picar
Flexió verbal »
(D’orige onomatopèyic.)
 1. v. tr. Fer un foradet en la pell en el bec, agulló o atre orgue agut un animal.
 2. Fer foradets en una superfície en un instrument agut; produir chicotetes taques o pelats a una cosa.
 3. refl. Escomençar una cosa a arnar-se, corcar-se, florir-se, etc.
 4. Picar-se els cereals, escomençar a llançar-se a perdre per lacció dels insectes.
 5. Picar-se el vi, escomençar a agrir-se.
 6. Donar una au colps en el bec, especialment per a menjar.
 7. Donar un peix un mòs a lham.
 8. fig. Deixar-se convéncer i fer lo que un atre desija o es propon.
 9. Menjar un poc de cada cosa.
 10. Ferir superficialment en un instrument agut.
 11. Picar al cavall, ferir-lo en les espoles per a fer que avive el pas.
 12. Picar al bou, ferir-lo en la punta de la pica.
 13. ant. Anar-sen, partir. Hui es conserva en la locució picar sola.
 14. Pegar colps a una cosa per a reduir-la a partícules menudes: Pica alls i jolivert en lo morter.
 15. Picar cànem, trencar-lo.
 16. Pegar colps en un martell, maça o qualsevol atre instrument per a aplanar o rebaixar una cosa.
 17. Picar una nota, Mús. Fer-la sonar duna manera molt clara, separadament de lanterior.
 18. Picar lhora, en una embarcació, tocar les hores en una campana.
 19. Mecanografiar un text.
  1. En el joc de pilota valenciana, botar la pilota sobre la banqueta o el lloc de traure en lo carrer.
  2. En este joc, jugar la pilota contra la paret o la muralla.
 20. Còure, causar una sensació viva i penetrant, com de ferida dinstrument agut.
 21. Picar el sol, loc. Calfar molt fins a aplegar a molestar.
 22. Sentir linstint sexual intensament.
 23. Picar-se la mar, escomençar a agitar-se, formar ones no massa grans.
 24. fig. refl. Sentir-se reptat i acceptar el repte: El conductor deixe coche sha picat en mi i vol córrer més que yo.
 25. fig. Molestar, ofendre en paraules o ultrages.
 26. Pica més que la sarna, loc. Pica o cou molt.
 27. Picar sola, loc. Anar-sen corrent o molt ràpidament.
 28. Picar de taló, loc. Anar-sen cara a un lloc en decisió.
 29. Picar en pedra, loc. Topar-se en un oponent inflexible.
 30. Picar per alt, loc. Pretendre alguna cosa excessiva.
ref. A qui li pique que es rasque. Piquen les mosques, canvi d’orage.
Buscar picar en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.