Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Entendre
entendre
Flexió verbal »
(Del llatí intendĕre, mat. sign.)
 1. v. tr. ant. Parar atenció, atendre.
 2. ant. Tindre intenció o mostrar voluntat.
 3. Inferir, deduir o percebre en linteligència.
  1. s. Acte i facultat dinferir i deduir en linteligència.
  2. Opinió, criteri, parer: Al meu entendre lo que estem fent és positiu.
 4. Donar a entendre, fer paréixer lo que no és o voler significar, fer vore o demostrar una cosa.
 5. Tindre gran coneiximent duna matèria: Eixe mege entén molt de les malalties del cor.
 6. No entendre de res, ser ignorant.
 7. Entendres, poder apanyar-se u mateix: Vixc a soles pero mentenc per a cuinar i tindre la casa neta.
 8. Interpretar o deduir perfectament lo que diu una persona, un text, etc.: Estic sentint-lo parlar pero no entenc lo que diu.
 9. Escoltar sabent interpretar el significat o sentit.
 10. ant. Opinar, tindre criteri propi.
  1. refl. Avindres, estar dacort: Si les dos part sentenen no cal anar a juí.
  2. No poder-se entendre, no conseguir posar-se dacort.
 11. Entengam-nos o sentén, sutilisa parlant per a fer un paréntesis i aclarir o centrar el tema.
 12. ¿Com sentén?, servix per a mostrar admiració, o indignació i enuig.
 13. No hi ha qui ho entenga, que no explicació.
 14. Està mal dentendre, se diu de la persona que es fa la malalta o que es pensa que sempre està malalta.
 15. Yo ya mentenc, sutilisa per a justificar que es fa una cosa que els demés interpreten com a no correcta, argumentant criteris o motius propis.
 16. Saber-se entendre, significa que u sapanya a soles per a fer lo que vol, siga fàcil o no i estiguen o no els demés dacort.
 17. Donar qué entendre, donar qué fer.
 18. Al meu entendre, loc. Al meu parer, pense, crec…: Al meu entendre si plou farà més fret.
 19. coloq. Ser homosexual: El seu amic entén i una relació en un veí meu.
ref. Qui té un burro i el ven, ell se n’entén. Cada u s’entén, i balla a soles. A tu et dic filla, pero entén-te nora.
Buscar Entendre en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: tendre.