Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: estar
estar, -rs
(Substantivació del verp estar.)
 1. s. m. Forma, postura, manera, actitut, presència.
 2. Fer bon (o mal) estar, estar a gust, o a disgust en un lloc per lambient o lorage que fa en un lloc.
estar
Flexió verbal »
(Del llatí stāre.)
 1. v. intr. Existir, trobar-se en un lloc, situació o condició, estar present: Ma casa està en la plaça del poble. Havem estat ací tota la nit.
 2. Viure en un lloc o trobar-se en ell durant algun temps: He estat tota ma vida en Valéncia. Està de criada en casa de lamo.
 3. Verp copulatiu que atribuïx al subjecte de loració una qualitat, atribut, característica, forma de ser o acció expressada per un adjectiu, adverbi, locució adjectival o adverbial: Estic content. Estic famolenc. Esta paella està dolça. Si obris la porta lhabitació estarà més fresca.
 4. Mantindres una cosa en un lloc, condició o situació: El problema està per resoldre. La frontera estarà tancada durant la guerra.
 5. ¿Cóm està, estem, esteu... ?, salutació, frase de cortesia.
 6. Està be, indica aprovació.
 7. Sutilisa com a verp auxiliar en combinació en un atre verp en gerundi per a indicar continuïtat: Estic anant a casa. Joan està arreglant el coche.
 8. Estar a punt de + infinitiu, indica que lacció de linfinitiu és immediata: Ton pare està a punt de vindre; a tall de.
 9. Estar en algú, estar dacort en algú o estar al seu costat.
 10. Estar en tot, estar atent a tot sense oblidar res.
 11. Estar sobre algú o sobre alguna cosa, no descuidar-lo mai, estar atent, ajudar-lo en tot moment.
 12. ¿Estem?, ¿estàs?, etc. Expressions que equivalen a ¿haveu entés be?, ¿ho has entés?.
 13. refl. ant. Abstindres de fer alguna cosa.
 14. Parar-se, en espera dalgú o dalguna cosa que es necessita.
 15. Deixar estar, loc. Deixar tranquil: Deixam estar que no vullc sentir-te més.
 16. Seguit de la preposició per més un infinitiu, indica que sestà preparat o a punt de fer lo que indica linfinitiu: Estic per tirar al fòc les seues cartes.
  1. Seguit de la preposició per en frases negatives indica la poca predisposició a fer lo que expressa el verp: Hui no estic per a aguantar problemes.
  2. No estar per a cançons, no estar per a romanços, històries..., expressa la no disposició a fer lo que es propon.
  1. Ya està, loc. Indica que sha acabat de fer una cosa.
  2. Ya està la tita en el sac, loc. Indica que sha acabat de fer una cosa o que sha conseguit eixa cosa.
 17. Estar a la que cau, loc. Estar molt atent o pendent dun tema o cosa.
Buscar estar en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.