Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Lletra
lletra, -res
(Del llatí lĭttĕra, mat. sign.)
  1. s. f. Cada u dels signes gràfics que representen els sons duna llengua i que formen el seu alfabet.
  2. Lletra consonant, la que representa un consonàntic.
  3. Lletra vocal, la que representa un vocàlic.
  4. Lletra minúscula, la que una mida ordinària.
  5. Lletra mayúscula, la que una mida major i una forma diferent a la de la minúscula; sol escriures en posició inicial, darrere dun punt i a banda o punt i seguit, en posició inicial quan se tracta dun nom propi, un topònim, quan sescriuen sigles...
  6. Lletra menuda la més chicoteta que es solia usar per a escriure clàusules en els contractes que solien ser desfavorables per a una part. Per extensió, astúcia, engany.
  7. Lletra versal, lletra mayúscula.
  8. Lletra versaleta, la mayúscula i mida de minúscula.
  9. Lletra numeral, la que representa un número, com les que susen en la numeració romana.
  10. Lletra dominical, en el còmput eclesiàstic, se diu de les sèt primeres lletres de labecedari, en les que es senyalen els sèt dies de la semana, concretament la que senyala els dumenges.
  11. Lletra capital, lletra mayúscula que sol encapçalar un capítul.
  12. Lletra de caixa alta, mayúscula.
  13. Lletra de caixa baixa, minúscula.
 1. Peça de plom o un atre material, que servixen de mòle per a imprimir texts.
  1. Forma que tenen les lletres segons els diferents estils.
  2. Lletra de o lletra de ploma, se diu de la que sescriu a o en ploma.
  3. Lletra dimprenta, de mòle o destampa, la que susa en imprenta, gravat o tipografia.
  4. Lletra redona o redoneta, la que escrita a o dimprenta és vertical i circular.
  5. Lletra cursiva, itàlica o bastarda, la que sinclina cap a la dreta.
  6. Lletra negreta, la grossa que destaca en el text.
  7. Lletra florida, la mayúscula en ornaments que la rodegen.
  8. Lletra de pal, la més senzilla o bàsica.
  9. Lletra gòtica, la que una forma rectilínea i angulosa, que susava antigament.
  10. Lletra de Tortis, la lletra dimprenta gòtica antiga, pren el seu nom de limpressor venecià de finals del sigle XV B. de Tortis.
  11. Lletra anglesa, la manuscrita cursiva molt inclinada cap a la dreta i que sescriu en ploma molt fina; també rep este nom la lletra dimprenta que limita.
  12. Lletra clara, la manuscrita que és fàcil de llegir.
  13. Bona lletra, la manuscrita que és clara i ben feta.
  14. Mala lletra, la manuscrita que és difícil de llegir o està mal feta.
 2. Lletra de mege, se diu de la lletra manuscrita difícil de llegir per la caligrafia.
 3. desus. Acció i efecte de llegir, llectura; coneiximent de les lletres.
 4. Saber de lletra, saber llegir.
 5. Al peu de la lletra, textualment, tal i com està escrit o dit.
 6. Lletra morta, llei, acort o orde escrita que no es respecta o complix.
  1. Carta dirigida ad algú.
  2. Lletra responsiva, carta de resposta.
  3. Lletres testimonials, carta o document en el qual se testifica alguna cosa.
  4. Lletra de creença, ant. Carta credencial.
  5. Lletres citatòries, carta o document en el qual se cita ad algú.
  6. Lletra de batalla, carta en la qual se desafiava ad algú.
  7. Lletra de casament, carta o document en el qual lautoritat eclesiàstica autorisa el matrimoni.
 7. Text que es canta, lletra duna cançó.
 8. Lletra de canvi o simplement lletra, document mercantil pel qual una persona fa pagar a una atra una cantitat determinada en un temps fixat.
 9. Lletra oberta, carta de crèdit i orde de pagament a favor dalgú per a que se li donen els diners que demane sense llimitació de cantitat.
 10. plr. Obres i estudis basats en la llengua, la lliteratura, els texts antics, la filosofia... per contraposició a les ciències; se diu de les carreres universitàries: Farà una carrera de lletres i no de ciències com volia son pare.
 11. Primeres lletres, ensenyança primària.
  1. Rel. Lletres divines o sagrades, les escritures sagrades i el seu estudi.
  2. Lletres humanes, les disciplines lliteràries.
  3. Belles o bones lletres, la lliteratura.
ref. La lletra, en sanc entra.
Buscar Lletra en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: letra i lletrat.