Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Edat
edat, -ts
(Del llatí aetas, -ātis, mat. sign.)
  1. s. f. Respecte a una persona o animal: temps que ha vixcut des de que naixqué fins al moment que es considere: No quina edat tenia quan escomençà a treballar.
  2. Edat de discreció, ant. Edat en la que una persona capacitat de distinguir el be del mal.
  3. Home dedat, dòna dedat, o de molta edat, persona que ha vixcut molts anys.
  4. Ledat de Crist, se diu quan algú trentatrés anys.
 1. per ext. Espai de temps transcorregut des de que una cosa escomençà a existir: Edat dun fòssil. Edat duns estrats geològics...
  1. Cada u dels periodos en que es considera dividida la vida del ser humà: Ledat de ladolescència.
  2. Edat alvançada, la de lancianitat, quan ya decauen les forces.
  3. Edat caduca, últim periodo de la vida.
  1. Edat escolar, edat en la que els chiquets han danar per llei a escola.
  2. Edat madura, la compresa entre el final de la joventut i el principi de la vellea, i es supon la del complet desenroll.
  3. Major dedat, se diu de la persona que, segons la llei, edat suficient per a poder eixercir els drets socials.
  4. Menor dedat, se diu de la persona que encara no ha aplegat a la majoria dedat.
  5. Tercera edat, la vellea.
  1. Cada u dels llarcs periodos generals en que es dividix lhistòria de lhumanitat, dels situats entre dos acontenyiments importants o dels caracterisats per algun aspecte molt destacat de la cultura.
  2. Alta Edat Mija, els primers sigles de lEdat Mija.
  3. Baixa Edat Mija, els últims sigles de lEdat Mija.
  4. Edat Antiga, la compresa entre les primeres civilisacions (caracterisades pel comerç de llarga distància, linvenció de lescritura i laparició de lEstat) fins a la caiguda de lImperi Romà dOccident en lany 476.
  5. Edat Contemporànea, la que va des de la Revolució Francesa de 1789 fins a lactualitat.
  6. Edat dOr, temps del màxim esplendor duna cultura, temps de pau i felicitat social o, segons els poetes, periodo en que vixqué el deu Saturn, i el ser humà gojà duna vida justa i feliç.
  1. Edat de Coure, primer periodo de lEdat dels Metals, a on se fabricaven els utensilis i armes en coure.
  2. Edat de Pedra, periodo prehistòric de lhumanitat, a on se fabricaven utensilis a base de pedra tallada o polimentada. Se dividix en Paleolític, Mesolític i Neolític.
  3. Edat del Bronze, periodo de lEdat dels Metals a on se fa us del bronze. És anterior a lEdat del Ferro i posterior a la del Coure.
  4. Edat del Ferro, últim periodo de lEdat dels Metals, a on se fabricaven els utensilis i armes en ferro.
  5. Edat dels Metals, periodo que seguix a lEdat de Pedra i a on sescomença a fer us dels metals.
  6. Edat Mija, la que va des de lany 476, caiguda de lImperi Romà dOccident, fins a lany 1453, caiguda de lImperi Bizantí, o al 1492, descobriment dAmèrica.
  7. Edat Moderna, la compresa des del sigle XV fins a la Revolució Francesa de 1789.
ref. ant. Mudant edat, muda’s ventura.
-edat
(Del llatí -tas, -ātis.)
 1. sf. desus. Sufix dorige llatí que indicava qualitat en substantius abstractes, hui en desús, formats sobre adjectius, com ara: velledat, soledat, santedat, poquedat, claredat...
Buscar Edat en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.