Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: eixos
eixe, -xa, -xos, -es
(Del llatí ĭpsu, el mateix.)
 1. adj. i pron. demost. Designa la persona o cosa que està prop de la persona en qui es parla, per oposició ad este, que designa la persona o cosa que està més prop de la persona que parla.
 2. Saplica a les coses de les que shan parlat fa poc: Eixes coses que dius no són veritat.
observacions/documentació: Davant de paraula que escomença per vocal o h la forma eixe pren la variant eix sempre que no actue com a pronom: Eix home és ton pare. Eix amic teu. Generalment davant de paraula que escomence per una vocal tònica o una -e.
eix, -xa, -xos, -xes
(Del llatí ĭpsu, el mateix.)
 1. adj. i pron. demost. m. Forma que pren el pronom eixe davant de paraula que escomença per vocal o h: Eix home. Eix amic. Antigament també solia usar-se davant de paraula que escomençara per consonant.
eix, -xos
(Del llatí axis, mat. sign.)
  1. s. m. Barra, de forma cilíndrica o cònica, que servix de sosteniment i centre duna atra peça que gira: Leix dun rellonge. Leix giratori duna roda.
  2. Eix giratori, eix al rededor del qual se realisa la rotació duna roda o una atra peça.
  1. Recta imaginària que travessa un cos o sistema i sobre la qual este dona voltes, disponent-se totes les parts deste cos o sistema de forma simètrica al rededor desta, generalment denominada eix de simetria.
  2. Eix de la Terra, recta imaginària al rededor de la qual gira la Terra.
  3. Eix principal, determina la simetria més perfecta.
  4. Eixos dun cristal, les rectes que unixen els centres de dos cares opostes, el punt mig de dos arestes o el vèrtiç de dos ànguls oposts dun cristal.
  5. Eixos secundaris, no determinen la simetria perfecta.
 1. Recta o rectes a les quals se referixen les atres parts duna figura per a fixar la posició, medir-les...
 2. Eix de coordenades, Geom. Cada una de les rectes que es tallen en un punt, i que susen per a determinar la posició dels atres punts de lespai per mig de les llínees coordenades paraleles ad ells.
 3. fig. La part central duna idea, treball, plantejament... a lentorn del qual gira tota lidea, el treball, el plantejament: Hi han dos raonaments que són els eixos del meu treball.
 4. Idea fonamental o tema predominant dun discurs, teoria...
 5. Fonament o persona principal duna empresa, institució...
 6. Geom. Diàmetro principal duna curva.
 7. Peça mecànica que transmet el moviment de rotació en una màquina.
 8. Barra horisontal que en un vehícul conecta en els seus extrems els buixos de les rodes.
Buscar eixos en: