Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Eixes
eixe, -xa, -xos, -es
(Del llatí ĭpsu, el mateix.)
  1. adj. i pron. demost. Designa la persona o cosa que està prop de la persona en qui es parla, per oposició ad este, que designa la persona o cosa que està més prop de la persona que parla.
  2. Saplica a les coses de les que shan parlat fa poc: Eixes coses que dius no són veritat.
observacions/documentació: Davant de paraula que escomença per vocal o h la forma eixe pren la variant eix sempre que no actue com a pronom: Eix home és ton pare. Eix amic teu. Generalment davant de paraula que escomence per una vocal tònica o una -e.
eix, -xa, -xos, -xes
(Del llatí ĭpsu, el mateix.)
  1. adj. i pron. demost. m. Forma que pren el pronom eixe davant de paraula que escomença per vocal o h: Eix home. Eix amic. Antigament també solia usar-se davant de paraula que escomençara per consonant.
Buscar Eixes en:
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: ge, che i xe.