Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Rellonge
rellonge, -es
(Del llatí horologĭum, mat. sign. la -l- passa a -ll- perque popularment s’ha confòs la sílaba re- inicial en el prefix re- aplicat a una paraula escomençada en l-, i com l’immensa majoria de les paraules valencianes procedents de les llatines en l- presenten ll- inicial, s’ha transformat en -ll-. La -n- és epentètica pero ben antiga, clàssica i hui general en valencià.)
  1. s. m. Màquina en moviment uniforme, de corda, bateria o automàtica que medix el temps en segons, minuts i hores, i que mostra lhora que és. Pot ser de paret, de polsera, de sobretaula...
  2. Rellonge de bojaca, el que es du dins de la bojaca.
  3. Rellonge de polsera, el que es subjecta a la monyica o gobanella.
  4. Rellonge de pèndul, el que es penja en una paret i un pèndul exterior que regula el moviment.
  5. Rellonge de paret, el que es posa en la paret o davant de la paret perque està dins duna caixa gran.
  6. Rellonge despertador, el que un timbre o alarma que sona a una hora marcada i que servix per a despertar ad algú.
  7. Rellonge de cucuc, el que marca les miges i les hores fent eixir la figura dun cucuc que canta.
  8. Rellonge daigua, el que medix el temps per la caiguda uniforme daigua que passa dun recipient a un atre per un forat chicotet.
  9. Rellonge darena, el que medix el temps per la caiguda uniforme darena que passa dun recipient superior a un atre inferior per un forat chicotet, quan ha caigut tota larena ha passat un espai predeterminat de temps, segons la grandària dels recipients.
  10. Rellonge de sol, el que marca les hores del dia per lombra que fa un objecte expost al sol, generalment és per lombra que proyecta un cos o agulla sobre una superfície plana a on estan marcades les hores.
  11. Rellonge llunar, és com el solar pero en lombra que fa un objecte expost a la llum de la lluna.
  12. Rellonge de flora, conjunt de plantes en flors que sòbrin i tanquen a hores determinades i en una freqüència coneguda.
  13. Rellonge de peus, sistema tradicional de medir el temps i determinar quan li toca la tanda de rec a cada regant. Lunitat de mida és el peu del sequier, quan lombra deste aplega a un número determinat de peus indica que la tanda del regant ha acabat i que li toca regar a un atre. Este sistema encara es conserva en localitats valencianes com Albaida, Atzeneta o El Palomar.
 1. Joc en el que quatre chiquetes, dretes i en els huit peus junts, se posen ben rígides i estirades, i quatre més les fan rodar o donar voltes.
 2. Anar com un rellonge, loc. Funcionar molt be, ya siga referint-se a la salut, a una màquina, una activitat...
 3. Tindre més corda que un rellonge, loc. Tindre molta resistència per a fer una cosa, com ara parlar, treballar...
Imàgens
Buscar Rellonge en:
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: relonge.