Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Escala
escala, -les
(Del llatí scala, mat. sign.)
  1. s. f. Série descalons que servixen per a pujar i baixar.
  2. Escala dincendis, escala que susa en cas dincendi en un edifici.
  3. Escala de caragol, escala en forma despiral que puja al rededor dun eix.
  4. Escala real, escala en replans i barana que es posa la vora dun barco i es destina a personages de molta importància.
  5. Escala de servici, escala dalguns edificis per a on entren i ixen els criats i els proveïdors.
  6. Escala mecànica, la que puja i baixa automàticament movent els seus escalons.
  7. La portàtil formada per dos posts paraleles que poden ser de metal, plàstic o fusta, o de dos cordes, dispostes entre en una determinada convergència, i en les quals estan encaixats de manera transversal llistons que servixen descalons.
  8. Donar escala en terra, llançar esta classe descala des duna embarcació a terra.
  9. Escala de , escala menuda fàcilment transportable.
  10. Escala de gat, la feta en barres clavades en una paret.
  11. Escala de tisora, la que es compon de dos escales de unides només per la part superior per frontices, podent separar-se les dos entre per la part inferior fins a un màxim que permet a les dos quedar en peu contrapostes, com els braços dun compàs.
  12. Escala de corda, la que en lloc de posts de metal, plàstic o fusta, consta de dos cordes paraleles a les que van subjectes els escalons.
  13. Escala de vent, la que és totalment de corda, exceptuant els escalons que poden ser dun atre material. Disposta en vertical per la quilla duna embarcació, servix a la tripulació per a accedir ad esta des dels bòts i viceversa.
 1. fig. Mig per a progressar o conseguir un èxit, categoria, objectiu
  1. En el pòquer conjunt de cartes de valor correlatiu.
  2. Escala de color, en el pòquer la formada per cartes de color correlatiu i del mateix pal.
  1. Llínea graduada que susa per a medir.
  2. Escala termomètrica, llínea a on estan senyalisats els graus del termómetro.
  3. Escala de calat, numeració que duen les embarcacions en proa i popa per a senyalisar el calat de lembarcació.
  1. Proporció entre les dimensions dun dibuix, escultura, maqueta... i lobjecte real al que representa.
  2. A gran escala, en grans dimensions.
 2. Série graduada ascendent o descendent.
  1. Mús. Série de sons consecutius.
  2. Mús. Escala diatònica, la natural o tonal.
  3. Mús. Escala cromàtica, la que procedix per semitons.
  4. Mús. Escala melòdica, escala de to menor que un to entre la sexta i la sèptima.
  5. Mús. Escala harmònica, escala de to menor que un to i un semitò entre la sexta i la sèptima.
  6. Série de colors de diferents tons disposts en gradació ascendent o descendent.
 3. ant. Fila de combatents en relació a unes atres pertanyents al mateix eixèrcit o tropa.
  1. Escala social, série de persones, estaments i institucions que conformen la societat, classificades segons la seua categoria.
  2. Série graduada dels membres duna corporació, colectiu o estament, especialment de la milícia.
  1. Nàut. Port o aeroport a on una embarcació o avió es deté durant el trayecte per a realisar un embarcament o desembarcament i seguix viage.
  2. Per extensió, lloc a on se deté un vehícul terrestre durant un trayecte per a descansar, carregar, descarregar...
 4. Lescala, dialect. i coloq. El número setantaquatre (74) en rifes, sortejos, loteries i jocs. En uns atres lloc se li dona el nom ad este número de lescarpidor.
Imàgens
Buscar Escala en:
 • Escala coincidix en:
  • la 3ª persona del present d'indicatiu de escalar
  • la 2ª persona d'imperatiu de escalar
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: escalla, escallat, escalada, cala, callat, callada, calada i calat.