Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Port
port, -ts
(Del llatí pŏrtu, mat. sign.)
 1. s. m. Lloc situat a la vora de la mar, dun llac, una albufera o un riu i que resulta adequat per a servir de racer a les embarcacions en la càrrega i descàrrega, embarc i desembarc, etc.
 2. Port natural, el que servix de racer per les seues característiques naturals.
 3. Port artificial, el que servix de racer per haver modificat lhome les seues característiques naturals.
 4. Port de mar, el situat a la vora de la mar.
 5. Port fluvial, el situat a la vora dun riu.
 6. Port comercial, el que servix de racer principalment als barcos mercants.
 7. Port militar, el que servix de racer als barcos de guerra i pot acollir instalacions o construccions militars.
 8. Port franc, el port a on no es paguen aranzels o drets daduana per les mercaderies que es desembarquen en ell.
 9. Fer port, recalar o atracar temporalment en un port que no és el de destí.
 10. Per ext. Localitat que port.
 11. Lloc fronterer a on està instalada laduana.
 12. Orifici dentrada a la cambra del forn a on se couen peces de ceràmica.
 13. Fer el port, tapiar el dit forat.
 14. Arribar a port, aplegar o conseguir la protecció precisada.
 15. Dur o portar a bon port, acabar una acció satisfactòriament o dur a un lloc segur.
 16. Lloc estret per a on transcorre un camí de montanya.
 17. Port de montanya, lloc més elevat dun camí de montanya.
port, -ts
 1. s. m. Acte de portar o traginar dun lloc a un atre.
 2. Cantitat que es paga pel dit servici.
 3. Volum que pot transportar un vehícul de transport terrestre, marítim o aéreu.
 4. Manera danar, de lluir-se, de presentar-se…, una persona.
Buscar Port en: