Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: gallineta
gallineta, -tes
(dim. de gallina.)
  1. s. f. Gallineta daigua, pardal aquàtic propi de les séquies.
  2. Insecte pertanyent a lorde dels coleòpters. el cap chicotet i cap a dins, les extremitats molt curtes i les ales membranoses; sol tindre diversos punts negres en les seues ales. També es denomina gallineta cega o del Nostre Senyor.
  3. Peix pertanyent a lespècie Uranoscopus scaber. el cap esclafat i voluminós, en els ulls en la cara superior, obri la boca verticalment i la mandíbula inferior prominent.
  4. Peix de lespècie Scorpaena scrofa. V. escorpa.
  5. Gallineta cega, joc infantil en el qual se li tapen els ulls a un jugador en un mocador i ha de buscar i agarrar a un atre; quan lagarra ha dendevinar quí és i si ho endevina paga latre jugador. Mentres busca els atres jugadors li poden pegar. El recitat que fan els jugadors al qui du els ulls tapats, abans descomençar-li a pegar, sol ser aixina: “Gallineta, ¿qué has perdut? – Una agulla i un canut. – Busca-la per terra. – No la trobe. – Busca-la pel terrat. – No, no, que em faré gat. – Busca-la per la chimenera. – No, no, que em faré negra. – ¡Busca a qui tha pegat, rabo de gat!”// Les gallinetes, joc de chiquets en el qual dos jugadors fiquen un dit duna dins del puny de latra i pronuncien el següent recitat: “¿Qué hi ha ací dins? – Oli rosat. – ¿Quí lha posat? – El gat mascarat. – ¿Qué sha fet el gat? – Baix la llenya sha amagat. – ¿Qué sha fet la llenya? – El fòc lha cremada. – ¿Qué sha fet lo fòc? – Laigua lha apagat. – ¿Qué sha fet laigua? – Els bous se lhan beguda. – ¿Qué shan fet los bous? – A llaurar se nhan anat. – ¿Qué sha fet lo que han llaurat? – Les gallines ho han escarbat. – ¿Qué shan fet les gallines? – A pondre se nhan anat. – ¿Qué sha fet lo que han pongut? – Lagüeleta sho ha endut. – ¿Qué sha fet lagüeleta? – A missa se nha anat. – ¿Qué sha fet la missa? – Al cel se nha empujat”.
ref. Gallineta que per casa va, si no pica, picarà. Gallineta que per casa va, no li cal amanir menjar.
Buscar gallineta en: