Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: dimonis
dimoni, -is
(Del llatí daemonĭum, i este del grec δαιμόνιον, mat. sign.)
 1. s. m. Cada u dels àngels rebels o caiguts, i especialment el seu príncip Satanàs.
 2. Nom genèric dels esperits malignes.
 3. Diable.
 4. Dimoni coixo, pop. El major dels dimonis.
 5. Haver dimoni, ant. Estar posseït dels dimonis.
 6. fig. Persona o animal molt temible per la seua audàcia, força, activitat, idees...
 7. Ser un dimoni o ser el dimoni, loc. Ser temible o extraordinari per qualsevol concepte, com ara idees, audàcia, força, agilitat, ciència...
 8. plr. Exclamació: ¿Cóm dimonis parles aixina? ¿Qué dimonis dius?
 9. Anar-sen al dimoni, loc. Perdres, fer-se malbé, ser destruït.
 10. Cremar com un dimoni, loc. Cremar una cosa molt.
 11. Del dimoni, loc. Exclamativa: Un soroll del dimoni. Aquella febra del dimoni el matà.
 12. De mil dimonis, loc. Se diu dalguna cosa roïn i molt gran: Tenim un embolic de mil dimonis. Sarmà un canyaret de mil dimonis.
 13. El dimoni series si no cagares, loc. Li ho diuen irònicament a qui es vana dhaver fet una cosa notable que en realitat no ho és gens.
 14. Fer dimonis sense mole, loc. Fer coses molt difícils, ser molt hàbil i astut.
 15. Fugir com el dimoni de la creu, loc. Tindre una gran por, fugir més que a pressa.
 16. Saber a on sajoca el dimoni, loc. Ser molt espavilat i saber moltes coses difícils.
 17. Sense encomanar-se a Deu ni al dimoni, loc. Sense reflexionar ans de fer una cosa.
 18. Ser de la pell del dimoni, loc. Ser molt roïn o molt guilopo.
 19. Tindre pacte en el dimoni, loc. Tindre molta habilitat o molta sòrt per a obtindre coses difícils.
 20. V. diable i les seues locucions.
 21. Treballar per al dimoni, loc. Treballar inútilment, en va, sense profit ni benefici.
 22. ¡Voto al dimoni dAragó!, loc. desus. Interjecció que expressa malestar, sorpresa, admiració, etc.
 23. ¡El dimoni que ho entenga!, exclamació que es diu davant duna cosa incomprensible o coses contradictòries.
ref. No és tan lleig el dimoni com el pinten. En la porta tancada, el dimoni se’n torna arrere. El dimoni té una manta i un tabal. A la vellea, el dimoni sabater. A qui no té faena, el dimoni li’n mana (o dona). El dimoni sap més per ser vell que per ser dimoni. El dimoni, cansat de fer mal, se posà flare. El dimoni, quan no té res que fer, mata mosques en la coa. El dimoni no està mai quet. El dimoni no volgué ser carreter per la sorra. A qui no té fills el dimoni li dona nebots. Qui té els dimonis dins i el rosari en la mà, és un mal cristià.
Buscar dimonis en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.