Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a:
sí, -ins
(Del llatí sĭnu, mat. sign.)
 1. s. m. Concavitat o depressió.
 2. Anat. Cavitat, generalment en un os.
 3. Part davantera del pit.
 4. Part interna, més profunda, duna cosa: Un sentiment instalat en el de la societat.
 5. Rel. El dAbraham, lloc a on estaven parades les ànimes dels qui havien passat la vida en lesperança del Messies.
(Del llatí se, mat. sign.)
 1. pron. Pronom personal reflexiu de tercera persona. Gastat precedit de preposició: Tornar en . El llibre conté en vint poemes.
 2. De mateix o per mateix, per la pròpia voluntat, virtut o força, sense colaboració dun atre: Dona lo millor de mateix. Actua per mateix sense que ningú li ho mane.
 3. Tornar en , loc. Recuperar lestat anterior o normal, generalment recuperar el coneiximent.
 4. Fòra de , loc. Molt excitat, exaltat o alterat i sense control.
(Del llatí sīc, aixina.)
 1. adv. afirmatiu. Afirma davant d una interrogació o repetint una afirmació feta abans: ¿Coneixes a mon pare? - .
 2. En la conjunció que anticipa una afirmació responent a una interrogació suposta o sobreentesa: Vore este país que val la pena.
 3. Precedit de la conjunció que, substituïx a tota la proposició afirmativa: Contesta que .
 4. Això , reafirma o ratifica una rectificació o aclariment: Menjaren lo que vullgueren, això , pagant.
 5. o no, indica disjunció o contraposició per a decidir o resoldre una cosa en sentit afirmatiu o negatiu.
 6. Perque , sense un motiu o una raó concreta, sense fonament ni justificació: Ha decidit anar-sen perque .
 7. senyor de vosté, loc. Manera un tant irònica dafirmar o mostrar conformitat.
 8. ant. Seguit de verp, volia dir aixina, desta forma.
 9. ant. Equivalia a tant, en tal mida.
 10. ant. Equivalia a també, igualment.
 11. ant. que, equivalia a de forma que i per això o per açò.
sí, -ís
 1. s. m. Afirmació, conformitat o aprovació: Mha donat el . En la votació la llei ha obtengut huitanta sís i dèsset nos.
 2. Donar el , loc. Respondre afirmativament, donar la conformitat o aprovació: Li he demanat que es casara en mi i mha donat el .
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: psi i si.