Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: mestres
mestre, -ra, -es
(Del llatí magĭstru, mat. sign.)
 1. s. m. Persona que es dedica a lensenyança o títul per a fer-ho.
 2. Mestre descola, persona que es dedica a lensenyança primària.
 3. Persona de qui es pren norma o ensenyança.
 4. Rel. El Mestre Diví, Jesucrist.
 5. Persona que ensenya degut als seus coneiximents en una matèria.
 6. Títul que es donava en les facultats a les persones que havien conseguit el grau màxim o superior.
 7. Mestre en Gai Saber, el guanyador de tres premis ordinaris en els Jocs Florals.
 8. Títul que es donava al menestral que aplegava al tercer grau del seu ofici.
 9. Mestre de retaules, el pintor que pintava retaules.
 10. Mestre de cases, el que es dedicava a la construcció dedificis, cases, etc.
 11. Mestre dalabastre, especialiste en treballar lalabastre.
 12. Mestre darquitectura, ant. Arquitecte.
 13. Mestre dobres baixes, encarregat de les séquies, de la seua construcció i del seu manteniment.
 14. Mestre de vidrieres, especialiste en fer vidrieres.
 15. Mestre fuster, fuster.
 16. Mestre major, ant. Arquitecte o mestre dobres duna atra importància.
 17. Mestre piquer, pedrapiquer o picapedrer, pedrapiquer especialiste.
 18. Mestre dobra de terra, fabricant de teules, rajoles, taulellets...
 19. Mestre dobra de vila, ant. Mestre dobres.
 20. Mestre de rajola de Manises, especialiste en fer ceràmica de Manises, manisetes...
 21. Mestre de talla, imaginer.
 22. Mestre de traces, ant. Delineant.
 23. Mestre daixa, fuster de carros.
 24. Mestre compositor, el que es dedica a compondre música.
 25. Mestre de música, el que es dedica a dirigir una orquesta.
 26. Mestre dobres, el que es dedica a dirigir la construcció dedificis, cases, etc.
 27. Mestre dhostal, el que es dedica a ordenar tant el menjar com als comensals en un convit.
 28. Mestre de nau, ant. El mariner que es situa per ranc darrere del patró o capità.
 29. Mestre de ball, lencarregat de dirigir el cos de ball en un teatre.
 30. Mestre de cerimònies, lencarregat de dirigir lorganisació dactes públics importants.
 31. Mestre de capella, lencarregat de la direcció duna capella de música.
 32. Mestre sala, mestre de cerimònies.
 33. Mestre racional, ant. Ministre real que tenia al seu càrrec el control dels contes de lerari.
 34. Mestre de la balança, loficial encarregat de controlar el pes de les monedes o duns atres gèneros.
 35. Mestre daigües, loficial que al seu càrrec les qüestions sobre les aigües pluvials, de rius i de regadiu.
 36. Qualsevol superior duna orde militar.
 37. ant. Mestral.
 38. adj. f. Obra mestra, obra feta per un mestre.
 39. Saplica a coses que tenen més importància que unes atres: Pal mestre, vela mestra, torre mestra, séquia mestra.
 40. ant. Fals, enganyós.
 41. Porció de material que els obrers posen en una superfície quan volen lluir-la i que estiga nivellada, de manera que este material és una referència que junt en el regle i el nivell permeten mestrejar i fer que la superfície quede nivellada.
 42. Estaca que susa per a adreçar arbres i plantes.
 43. El mestre, dialect. i coloq. El número setantaú (71) en rifes, sortejos, loteries i jocs. En uns atres llocs se li dona el nom ad este número de el soldat.
ref. Ningú naix mestre o ensenyat. Mestre ¿la burra porta cabestre?
Buscar mestres en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.