Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Valdre
valdre
Flexió verbal »
(Del llatí valēre, mat. sign. La forma valdre representa un canvi de conjugació produït a imitació d’uns atres verps com creure, plaure, etc.)
 1. v. intr. Tindre algú o alguna cosa una qualitat o qualitats que el fan bo: És un home que val molt.
 2. s. m. Conjunt de qualitats que fan que algú o alguna cosa siga bo: És una dòna de molt de valdre.
 3. Tindre eficàcia, ser útil: La força val per a treballar.
 4. Ajudar, protegir: Se val dun bastó per a caminar.
 5. ¡Valgam Deu! i ant. ¡Val Deu!, ¡Val Jesús!, exclamació que expressa una gran sorpresa, esglai, temor
 6. Ser tengut en consideració: Tu et fas de valdre.
 7. Ser estimat a un cert preu.
 8. Valdre la pena, loc. Ser lo suficientment bo o important per a compensar la molèstia o contrarietat que causa.
 9. Reportar un profit: El meu treball mha valgut un bon benefici.
 10. refl. Servir-se, fer us duna cosa: No em valc de les cames i no puc caminar.
 11. No poder-se valdre, loc. Estar incapacitat físicament per a obrar.
 12. Valga que, loc. Gràcies que: Valga que mhas despertat o haguera aplegat tart al treball.
 13. Valdre un món, valdre un imperi, valdre tant com pesa, o valdre tots els diners del món, loc. Expressions que susen per a expressar que una cosa és molt valiosa.
 14. Valdre-li a u les cames, loc. Salvar-se per la rapidea en fugir o fer una cosa.
 15. Valdre una cosa tant i quant, loc. Valdre molt.
 16. No valdre lo que costà de batejar, loc. No valdre una persona res.
 17. No valdre un clau, no valdre un sisó, no valdre un chavo rovellat, no valdre una estepència, loc. No tindre cap de valor.
 18. Estar dacort en un tracte, en unes normes o regles: Tu agranes i yo torque la pols ¿val?. Jugant al truc no val fer eixa jugada.
 19. li val o no li val, loc. En llenguage infantil i jugant, estar permesa o no una cosa: Jugant al sambori chafà la ralla i això no li val.
ref. No val castic ni consell en qui no té cervell. No valdre u res fòra de les creus. Val més menjar estrets que treballar amples. Valdre més l’espart que l’escurada. Valdre més les entrades que els bancals. Valdre més la salsa que els caragols. Valdre més el suc que el peix.
Buscar Valdre en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.