Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Morta
mort, -ta, -ts, -tes
(Del llatí mŏrtŭu, mat. sign.)
 1. adj. m. Que ha deixat de viure.
 2. Si du davant lauxiliar haver, el valor de participi passat del verp matar: Ha mort al gos. Haureu mort la clavellinera de set.
 3. s. Cadàver humà.
 4. Tocar a morts, sonar les campanes anunciant la defunció o soterrar dalgú.
 5. adj. Difunt, fallit.
 6. Aigua morta, V. aigua.
 7. Llengua morta, V. llengua.
 8. Punt mort, en mecànica posició en la qual la màquina no es mou.
 9. Hiperbòlicament, sense vivacitat: Està malalt i la mirada morta.
 10. Que patix una sensació de manera intensa o forta: Estic mort de fam. Estava morta de sòn.
 11. Excessivament fatigat: Hui estic mort de treballar i vaig a gitar-me pronte.
 12. s. En lalmàssera, recipient a on van a parar el morques.
 13. Quedar-se mort, loc. Quedar-se estupefacte o atònit.
 14. Estar mig mort o més mort que viu, loc. Estar fatigat, debilitat.
 15. No aparéixer ni mort ni viu, loc. Estar desaparegut.
 16. Per a mi, com si estiguera mort, loc. Mostra total indiferència cap algú.
 17. No tindre a on caures mort, loc. Ser pobre, sense recursos, diners o propietats.
 18. Carregar-li ad algú el mort, loc. Endossar ad algú les responsabilitats o la culpabilitat.
 19. El mort, dialect. i coloq. El número cinquantaú (51) en rifes, sortejos, loteries i jocs. En uns atres llocs se li dona el nom ad este número de la cabra.
 20. El mort parlant, dialect. i coloq. El número cinquantahuit (58) en rifes, sortejos, loteries i jocs. En uns atres llocs se li dona el nom ad este número de els llimons.
ref. Una volta mort ni vinya ni hort. El mort a la terra i el viu a la guerra. Mort el gos, morta la ràbia. Diu el mort al degollat: ¿Quí t’ha fet eixe forat?. Els morts òbrin els ulls als vius.
Buscar Morta en:
 • Morta coincidix en:
  • el participi femení singular de morir
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.