Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Accent
accent, -ts
(Del llatí accentus, mat. sign.)
 1. s. m. Accent fonètic, major intensitat en la pronunciació duna vocal o sílaba en comparació a les atres de la paraula o frase: Laccent en les paraules agudes recau en lúltima sílaba. En la paraula cafeteria laccent fonètic cau en la i.
 2. Signe ortogràfic convencional en forma de tilde o ralleta que pot anar sobre la vocal tònica duna paraula, segons les regles daccentuació de les llengües que accentuen. En valencià laccent pot ser agut o tancat (´), i es pot escriure sobre les vocals e tancada, i, o tancada i u, o pot ser greu o obert (`), i es pot escriure sobre la vocal a, e oberta i o oberta. Laccent en valencià una funció distintiva o diferenciadora.
 3. Modulació de la veu o entonació que pot expressar estats dànim: Ho digué en un accent irònic. Parla en un accent de despreci.
 4. Manera singular dentonar o pronunciar alguns fonemes els habitants duna zona geogràfica concreta: Se nota que és de Sueca per laccent. En Alcoy tenen un accent molt tancat.
 5. Conjunt de característiques fonètiques pròpies de la primera llengua que es mantenen en parlar una segona llengua: Parla valencià en accent anglés. Al francés se li nota laccent quan no pronuncia les erres en valencià.
 6. Accent circumflex, signe ortogràfic format per un accent agut i un greu units per dalt (^), usat en algunes llengües i que pot indicar la desaparició dun fonema com en francés fenêtre, finestra, o fête, festa, a on ha desaparegut la -s-. En valencià no susa esta classe daccent.
 7. Accent gràfic, la tilde o ralleta que sescriu sobre les vocals segons lortografia de cada llengua i que sol indicar la cantitat, pero també unes atres qüestions: En valencià laccent gràfic pot ser agut o greu, pero mai circumflex. // Accent lliure, accent de les llengües que poden accentuar en cada cas una sílaba distinta de la paraula, segons les circumstàncies fonètiques, morfològiques o sintàctiques.
 8. Accent melòdic, accent que supon una elevació del to de veu.
 9. Accent mètric, accent rítmic o accent intern del vers, element constitutiu del vers que, marcant un ritme, fa que este siga harmoniós: En els versos de quatre sílabes laccent intern sol recaure en la segona.
 10. Accent principal, laccent fonètic més perceptible duna sílaba en una cadena fònica o paraula, en contraposició als accents secundaris.
 11. Accent prosòdic, accent de cantitat que posa de relleu una sílaba de la paraula; és sinònim daccent fonètic.
 12. Accent secundari, accent fonètic de menor intensitat que el principal.
 13. Especial relleu que es dona a algunes idees o fets: Els estudiants posaren laccent en la gratuïtat dels llibres.
 14. Mús. Accent melòdic, el que senyala els punts culminant duna melodia.
 15. Mús. Accent rítmic, el que saplica ad algunes notes, segons la posició que ocupen en el compàs.
 16. Mús. Major intensitat dalgunes notes.
Buscar Accent en: