Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Contra
contra-
(Del llatí contra.)
 1. pref. Prefix dorige llatí que indica direcció, contacte o lloc, oposició, desacort o enfrontament en sentit real o figurat, contrarietat, oposició: contrarrevolucionari, contragovern, contrapel, contraporta, contraindicat.
contra
(Del llatí contra, mat. sign.)
 1. prep. ant. En direcció a, cap a.
 2. En direcció oposta a una cosa.
 3. ant. En comparació de.
 4. En oposició a qualsevol objecte o cosa: Havem posat un canyiç contra el vent.
 5. f. Concepte o afirmació contrària o oposta a una atra.
 6. Oposició.
 7. Indica que un medicament o tractament combat una malaltia: medicines contra la grip. Un tractament contra lalopècia.
 8. f. Mús. ant. Contralt.
 9. Cada u dels canons més grossos i de més greu dun orgue, i els pedals dest instrument que comuniquen en els canons.
 10. En contra meua, nostra, teua, vostra, seua... loc. En oposició o enfrontat a mi, a nosatros, a tu, a vosatros, ad ells o elles...
 11. La contra, moviment doposició al govern revolucionari de Nicaragua dels anys 80.
 12. Anar en contra dalgú, loc. Opondres ad algú.
 13. Estar en contra dalgú, loc. Estar en desacort en algú, sentir-se dispost a combatrel.
 14. Contra natura, loc. Que no seguix el curs natural.
 15. Fer la contra, loc. Anar contra la seua opinió o els seus intents.
 16. No tindre contra, loc. No tindre competidor o rival del seu nivell.
 17. En contra de, loc. dialect. En conte de, en lloc de: En contra danar a la fira se nha anat a la plaja.
 18. ant. Prendre la contra, loc. Posar-se en oposició a algú.
 19. ant. Contres i proves, loc. Disputa, discussió.
 20. coloq. adv. Davant dun adjectiu o un adverbi indica u dels térmens duna proporció aumentativa o diminutiva; en este cas és sinònim de ladverbi quant: Contra més amics, més clars. Contra major és el pecat, major és la pena.
 21. ¡Contra!, interjecció que indica contrarietat, sorpresa...
Buscar Contra en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: encontra, encontrat i encontrada.