Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Camps
camp, -ps
(Del llatí campu, mat. sign.)
  1. s. m. Extensió de terreny al descobert que una finalitat determinada.
  2. Camp de batalla, terreny a on se desenrollen batalles bèliques.
  3. Camp de maniobres, terreny a on leixèrcit fa pràctiques de combat.
  4. Camp de Mart, camp de batalla.
  5. Camp dinstrucció, terreny a on leixèrcit fa instrucció militar.
  6. Camp de treball, lloc a on les persones realisen treballs forçosos.
  7. Camp dextermini, camp de concentració a on sassessina en massa a les persones, com els creats pels nazis en la Segona Guerra Mundial.
  8. Camp de concentració, espai tancat destinat a detindre presos polítics o de guerra.
  9. Camp de deports, espai en certes instalacions destinat a la pràctica de diversos deports.
  10. Camp de tir, terreny destinat a fer pràctiques de tir en armes de fòc.
  11. ant. Lloc a on sassentava un eixèrcit.
 1. Camp semàntic, Lling. Lèxic o vocabulari que fa referència a térmens relacionats o duna mateixa família: El camp semàntic de la mar, del cos humà...
 2. Terreny destinat al sembrat, arbres, fruiters i demés cultius.
 3. Part llisa o dun sol color que tenen les teles, papers, etc., que tenen dibuixos.
 4. fig. Espai a on seixercix una activitat.
 5. fig. Conjunt de matèries o coneiximents: El camp de la filologia, la matemàtica...
 6. Espai visual, aquell que comprén lacció de la visió.
 7. Camps Elíseus, Mit. Lloc a on van les ànimes dels hòmens bons.
 8. Mig camp, en alguns deports, la zona central del camp de joc entre les dos bandes.
 9. Terreny a laire lliure i despoblat, en contraposició a ciutat.
 10. Camp a través, loc. Caminant o alvançant a través dels camps eixint-sen del camí.
 11. Entrar en camp, loc. Entrar en batalla.
 12. Més vell que un camp, loc. Molt vell.
 13. A camp obert, loc. Se diu del duel sense estar marcat el camp a on sha de desenrollar i que acaba quan u rendix a loponent i no quan el trau del camp senyalat, com en uns atres casos.
 14. Deixar el camp lliure, loc. Retirar-se u duna competició.
Buscar Camps en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.