Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: pràctiques
pràctic, -ca, -cs, -iques
(Del llatí practĭcum, i este del grec πρακτικóν, mat. sign.)
  1. adj. m. Relatiu a la pràctica o propi della, per oposició a teòric.
  2. Que resulta útil per a posar-se en pràctica o que és profitós, eficaç.
  3. Que actua de manera útil, profitosa, eficaç.
  4. Que pràctica, experiència, coneiximents...
  5. s. m. Persona coneixedora de certs parages costers, com ara ports, cales, baïes, etc., i que dirigix les embarcacions que han de navegar per estos llocs.
pràctica, -iques
(Del llatí practĭca, ciència aplicada.)
  1. s. f. Aplicació dels coneiximents adquirits per lexperiència, pròpia o no.
  2. Destrea, habilitat obtesa per leixercici sistemàtic.
  3. Manera dobrar o actuar segons costum.
  4. ant. Tracte, diàlec, conversació.
ref. La pràctica fa mestres.
Buscar pràctiques en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.