Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: certes
cert, -ta, -ts, -tes
(Del llatí certu, mat. sign. Usat com adverbi, podria vindre també del llatí cĕrtē, certament.)
  1. adj. m. Verdader, segur, que no cap dubte.
  2. adj. Indica una persona o cosa determinada sense dir quina és.
  3. ant. Susava per a expressar un número fix de coses sense concretar la cantitat: Aniran per certes ciutats del territori. Certs jugadors se lluïren en el partit.
  4. Que alguna cosa per verdadera o segura: Cert que vindrà. No estic cert del tot.
  5. ant. Entés, ingeniós, prudent.
  6. Estar cert, loc. Estar segur duna cosa: Estic cert que demà plourà.
  7. A certes, loc. ant. De veres.
  8. adv. ant. Certament.
  9. Ser tan certa una cosa com que nos hem de morir, loc. Ser completament certa una cosa.
Buscar certes en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.