Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Certs
cert, -ta, -ts, -tes
(Del llatí certu, mat. sign. Usat com adverbi, podria vindre també del llatí cĕrtē, certament.)
 1. adj. m. Verdader, segur, que no cap dubte.
 2. adj. Indica una persona o cosa determinada sense dir quina és.
 3. ant. Susava per a expressar un número fix de coses sense concretar la cantitat: Aniran per certes ciutats del territori. Certs jugadors se lluïren en el partit.
 4. Que alguna cosa per verdadera o segura: Cert que vindrà. No estic cert del tot.
 5. ant. Entés, ingeniós, prudent.
 6. Estar cert, loc. Estar segur duna cosa: Estic cert que demà plourà.
 7. A certes, loc. ant. De veres.
 8. adv. ant. Certament.
 9. Ser tan certa una cosa com que nos hem de morir, loc. Ser completament certa una cosa.
Buscar Certs en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: encert.