Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: paréixer
paréixer
Flexió verbal »
(Del llatí vulgar *parescĕre, mat. sign.)
 1. v. intr. Tindre determinada aparència o aspecte: Pareix una dòna agradable.
 2. Presentar-se una cosa com a verdadera, possible, correcta…: Pareix bona idea anar hui. Me pareix que plourà.
 3. s. Parer, opinió.
 4. Al meu paréixer, loc. Al meu entendre, al meu parer, segons la meua opinió.
 5. Al paréixer, loc. Segons els indicis.
 6. Paréixer el judeu de la segona careta, loc. Tindre mala cara, ser lleig i anar mal vestit.
 7. Paréixer la caragolada de Chimo, loc. Reunió a la que assistix poca gent quan se nesperava molta o convit escàs de menjar, en abdós casos en un fatal final.
 8. Paréixer Maria corruixes, loc. Se diu de persones que són poca cosa i es queixen molt dalifacs o mals.
 9. Paréixer una mentira baix dun plat, loc. Se diu duna cosa molt chicoteta.
 10. s. Aparència, aspecte.
 11. refl. Semblar-se, ser paregut: La taronja i la mandarina són fruites paregudes.
 12. Paréixer Sugranyes, loc. local. Dur el monyo sugranyós.
 13. Paréixer el poeta Querol, loc. Dur el monyo desfet i estorrufat, perque aixina el solia dur el poeta valencià Vicent Wenceslau Querol (1836-1889).
 14. Paréixer el pare Hamol, loc. local. Se diu quan algú no es banya quan plou, puix se dia en Mislata que el Pare Silvestre Hamol anava pel carrer quan plovia i no es banyava.
observacions/documentació: "...e com als dits jurats parega esser inmoderat lo dit salari de XX lliures”. Anònim. Llibre d’establiments i ordenacions de la ciutat de Valencia. 1296. “Quan pareix una cabra, una truga, no·y ha mester ajuda”. Sant Vicent Ferrer. Sermons. 1410. “E axi com dona que engendre fill e pareix es mare de aquell, axi lo que preyque bones paraules e divinals, engendre Jhesu Xrist en lo vostre cor”. Sant Vicent Ferrer. Quaresma 1413. “...no pareguera be e quasi menyspreu semblara si passant per la casa no y entrassen”. Joan Roïç de Corella. Lo Cartoxà. 1495. “...si·ls parexeria cosa justa o no, y que per ad allo cascu digues son parer”, Anònim. Manual de consells de Gandia. 1541. “...per pareixer que era necessaria potestat ordinaria”. Pere Martí. Llibre de antiquitats. 1525. “Tant vol a la su senyora, / que nit y dia l·adora, / y un any li pareix un hora”. Joan Timoneda. Flor d’enamorats. 1562. “...ab tanta gracia y eloqüentia que pareixia ser sent Chrysostomo”. Pere Joan Porcar. Coses evengudes en la ciutat y regne de Valencia. 1585
ref. Pareix mentira pero és veritat. Pareix que mire el plat i mira les tallades. Pareix el pronòstic de Chirivella, que endevinava lo que ya sabia. Pareix Maria grenya, una sabata i una espardenya.
Buscar paréixer en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.