Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Pare
pare, -res
(Del llatí patre, mat. sign.)
  1. s. m. Mascle que ha engendrat un o més fills.
  2. Pare de família, lhome que fills baix la seua potestat.
  3. Els pares, el pare i la mare.
  4. Pare adoptiu, lhome que ha adoptat el fill o fills dun atre, donant-li els drets que tindrien si foren propis.
  5. Pare putatiu, lhome que baix la seua potestat fills dun atre.
  6. Els primers pares, Adam i Eva.
 1. Pare polític, el sogre. Solen dir-li pare el gendre i la nora al sogre, quan se dirigixen ad ell o dins de lentorn familiar pròxim.
 2. Rel. El Pare Etern o el Pare, la primera persona de la Santíssima Trinitat.
 3. Home al que es considera cap, principi vital, protector, etc., dun poble, duna família, etc.
 4. Pares de la pàtria, els considerats com a orige dun país, duna nació, etc.
 5. Rel. Pare espiritual, religiós que dirigix espiritualment a una persona.
 6. Rel. Títul que es dona als retors i a certs religiosos.
 7. Rel. El Sant Pare o el Pare Sant, el Papa, el cap de lIglésia Catòlica.
 8. Rel. Els Sants Pares o els Pares de lIglésia, els primers doctors de lIglésia grega i llatina que escrigueren sobre els misteris i la doctrina de la religió.
 9. Rel. Pares apostòlics, pares de lIglésia que conversaren en els apòstols i els discípuls de Jesucrist.
 10. A mon pare han robat, loc. Se diu quan una persona o cosa apareix inesperadament i no se lhavia vista fea temps.
ref. Pare Sant Bernat, que ixca tan dolç com ha entrat. Qui no es sembla a son pare és un porc. Per un pare no es desfà el convent. Els pares dansarins, els fills ballarins. Els pares tocadors, els fills balladors. Carretera de conills, conforme són els pares, són els fills. Si a mon pare li diuen coca i yo em muic de fam, ¡mal rascany! Si son pare és fege i sa mare freixura, ¿a qui ha de semblar la criatura? Pare estalviador, fill gastador. El fill sabrà gastar lo que el pare va alforrar. Lo pare guanya el real, i el fill se’l gasta mal. Quatre filles i una mare, són cinc dimonis per a un pare. Entre pares i germans, no fiques les mans. Un pare és per a cent fills, i cent fills no són per a un pare. Quan el pare al fill parla de vosté, malament. Tots com el pare... ¡ i estava amortallat! Qui té lo pare alcalde, segur se’n va al juí. A on no n’hi ha pare, tots volen ser-ho. Quan el pare dona el fill, riu el pare i riu el fill.
Buscar Pare en:
 • Pare coincidix en:
  • la 3ª persona del present de subjuntiu de parar
  • la 1ª persona del present de subjuntiu de parar
  • la 1ª persona del present d'indicatiu de parar
  • la 3ª persona d'imperatiu de parar
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: par i paró.