Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Segons
segon, -ns
(Del llatí secŭndu.)
 1. s. m. Unitat de temps en el sistema internacional que equival a la sexagèsima part dun minut.
 2. Un segon o en un segon, loc. Un moment, un instant, en un moment, en un instant, en un sopols.
segon, -na, -ns, -nes
(Del llatí secŭndu, mat. sign.)
 1. adj. m. Que seguix o va darrere en orde immediat al primer o lanterior en el número, en el temps, en la situació...
 2. El segon dia, ant. El sendemà o lendemà.
 3. De segona , loc. Per mig o a través dalgú o dalguna cosa: Yo no ho he vist, ho de segona . També significa vell o usat. Sha comprat un coche de segona pero molt ben conservat.
 4. Que seguix al primer en categoria o orde jeràrquic o de calitat.
 5. Oficial segon o segon, loficial que seguix en jerarquia al capità.
 6. Segona classe, la classe que en categoria va darrere de la primera o preferent en un avió, tren, barco, etc. Sol denominar-se classe turista.
 7. Segona intenció, intenció que sol amagar-se baix una atra diferent.
observacions/documentació: Sobre est ordinal s’ha de tindre en conte lo que diu la Nova Gramàtica de la Llengua Valenciana de la RACV: “A pesar de que l’ordinal segon,-a, com els demés ordinals, dispon de flexió de gènero, en la llengua actual s’usa el masculí segon com a forma no marcada, referida a substantius singulars, tant masculins (el segon pis) com femenins (la segon porta). Este comportament tan peculiar, que no encontra paralelisme en les llengües del seu entorn, com el castellà o el català, no és modern i respon a un mecanisme cognitiu natural. En conseqüència, la forma segon com a determinant d’un nom femení ha de ser considerada correcta, junt a la més tradicional, pero hui en desús, segona. Aixina podem dir tant la segona part com la segon part, i les segons classificades o les segones classificades."
segons
(Del llatí secŭndum, mat. sign.)
 1. prep. Acordadament, conforme o en consonància en algú o alguna cosa: Segons pareix és sa mare. Segons les normes açò és correcte.
 2. En comparació o proporció en una atra cosa: Segons siga dalt aixina botarà.
 3. conj. Dacort o en consonància en un fet: Segons yo ho he vist no va per bon camí. Segons anem no aplegarem a hora.
ref. Segons la campana, el sò. Segons la mesura, hi han diferents vares de medir. Segons lo gran que és la rata, té de llarga la coa. Segons qui parla, s’escolta.
Buscar Segons en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.