Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: segon
segon, -ns
(Del llatí secŭndu.)
  1. s. m. Unitat de temps en el sistema internacional que equival a la sexagèsima part dun minut.
  2. Un segon o en un segon, loc. Un moment, un instant, en un moment, en un instant, en un sopols.
segon, -na, -ns, -nes
(Del llatí secŭndu, mat. sign.)
  1. adj. m. Que seguix o va darrere en orde immediat al primer o lanterior en el número, en el temps, en la situació...
  2. El segon dia, ant. El sendemà o lendemà.
  3. De segona , loc. Per mig o a través dalgú o dalguna cosa: Yo no ho he vist, ho de segona . També significa vell o usat. Sha comprat un coche de segona pero molt ben conservat.
  4. Que seguix al primer en categoria o orde jeràrquic o de calitat.
  5. Oficial segon o segon, loficial que seguix en jerarquia al capità.
  6. Segona classe, la classe que en categoria va darrere de la primera o preferent en un avió, tren, barco, etc. Sol denominar-se classe turista.
  7. Segona intenció, intenció que sol amagar-se baix una atra diferent.
observacions/documentació: Sobre est ordinal s’ha de tindre en conte lo que diu la Nova Gramàtica de la Llengua Valenciana de la RACV: “A pesar de que l’ordinal segon,-a, com els demés ordinals, dispon de flexió de gènero, en la llengua actual s’usa el masculí segon com a forma no marcada, referida a substantius singulars, tant masculins (el segon pis) com femenins (la segon porta). Este comportament tan peculiar, que no encontra paralelisme en les llengües del seu entorn, com el castellà o el català, no és modern i respon a un mecanisme cognitiu natural. En conseqüència, la forma segon com a determinant d’un nom femení ha de ser considerada correcta, junt a la més tradicional, pero hui en desús, segona. Aixina podem dir tant la segona part com la segon part, i les segons classificades o les segones classificades."
Buscar segon en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.