Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: nàixer
nàixer
Flexió verbal »
(Del llatí vulgar nascĕre, mat. sign.)
 1. v. intr. Eixir un animal si és mamífer del ventre matern i si és ovípar de lou.
 2. Eixir de la llavor o de la terra una planta.
 3. Eixir duna planta un brot.
 4. Escomençar a eixir des de linterior coses com la pelussa, els pèls, les plomes, les fulles, les flors, els fruits...
 5. Aparéixer, escomençar a deixar-se vore coses com ara un astre, laigua duna font, etc.
 6. Escomençar a existir; tindre el seu orige.
 7. Haver naixcut de peus, o en bona lluna, o en estrela, loc. Ser molt sortut, tindre bona sòrt en tot.
 8. Haver naixcut en mala estrela, loc. Tindre mala sòrt.
 9. Haver vist nàixer algú, loc. Indica experiència, autoritat.
 10. Tornar a nàixer, loc. Haver-se salvat dun perill de mort.
 11. No haver naixcut per a tal o qual cosa, loc. No estar dotat ni tindre habilitat per a fer determinada cosa.
 12. Haver naixcut per a tal o qual cosa, loc. Tindre capacitat i disposició per a fer una determinada cosa.
 13. Ningú naix ensenyat, loc. Indica la falta dexperiència que es ans de laprenentage que et dona la vida.
observacions/documentació: "...sabe per los enterpretadors dels sompnis que de la sua filla devia naxer un infant...”. Antoni Canals. Valeri Màxim. 1395. “Ara yo he complit les obres de redempció: primo, quan me encarni prenent carn humana, e volgui naxer de vos, mare mia...”. Sant Vicent Ferrer. Sermons. 1410. “Be seria tengut per lo mes vil e abatut cavaller que james en lo mon fos nat e per a naixer”. Joanot Martorell. Tirant lo Blanch. 1490. “Es volgut chiquet naixer, perque·ns fes grans y perfets homens...”. Joan Roïç de Corella. Lo Cartoxa. 1496. “...lo ver Messies se ha de encarnar en dona verge e de aquella naixer Deu e hom sens rompre la virginitat...”. Sor Isabel de Villena. Vita Christi. 1497. “Ferit crech que sou del mal de Ximeno, com veig que la rata acaça al gat: si vos en lo naixer vos sou avançat...”. Bernat Fenollar. Lo proces de les olives. 1497. “Lo rosinyol, dolcíssim mestre de l’armonia, / diu al vore’l sol nàixer:-"¡Mon cant està acabat!” “. Teodor Llorente. Cant d’aucells. 1910.
Buscar nàixer en: