Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: all
all, -lls
(Del llatí allĭum, mat. sign.)
 1. s. m. Planta perenne de la família de les liliàcees (Allium sativum) de vora 40 centímetros daltària, en fulles estretes i molt allargades, flors blanques o rogenques i molt chicotetes. un bulp blanc redonenc denominat cabeça i format per bulps en forma de galló coberts de pells, que reben el nom dalls, dolor forta i coents que sutilisen com a condiment.
 2. Dent dall, o all, cada una de les parts, dents o gallons en que es dividix la cabeça dalls o bulp.
 3. Cabeça dalls, bulp en totes les dents dalls que el formen.
 4. All tendre, la planta en el bulp ans de fer-se cabeça dalls.
 5. All bort, all silvestre.
 6. All porro, planta de la família de les liliàcees (Allium porrum), de vora un metro daltària, fulles estretes, allargades i planes, flors en umbela de color blanc rogenc, en una ceba allargada comestible. Localment se denomina all porrat.
 7. Lall, joc de chiquets que consistix en llançar amunt una pilota i quan bota en terra qui la pot agarrar la tira en força contra un jugador; qui la pot tornar a agarrar la tira en força contra un atre jugador, i aixina successivament. El nom se deu a que una pilotada cou com un all.
 8. fig. Paraula lleja o obscena.
 9. Tirar alls i cebes, loc. coloq. Parlar en paraules lleges o obscenes.
 10. Fer més calent que un all ad algú, loc. coloq. Pegar o calfar ad algú a colps.
 11. Més calent o coent que un all, loc. coloq. Estar molt dolgut.
 12. Estar fet un all, loc. local. Estar cloixit, cansat i en dolor muscular per un esforç o molt de treball.
 13. Anar en lall al cul, loc. Anar corrent o molt a pressa.
ref. All cru i vi pur passen la prova segur. Els alls, fòra de casa per Nadal i ya dins per Sant Joan. Els alls, per Nadal eixits i per Sant Joan collits.
Imàgens
-all, -lla, -lls, -lles
(Del sufix llatí -acŭlus.)
 1. suf. Sufix dorige llatí en valor diminutiu o reiteratiu que forma substantius o adjectius, com ara: abrigall, escarball, menudalles, aceball, contalla, raspall, aveall, rondalla...
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: músic hall, hall, -al, al i al-.