Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Reis
rei, -is
(Del llatí rēge, mat. sign.)
 1. s. m. Monarca, sobirà dun regne.
 2. Rei absolut, rei que concentra en la seua persona tots els poders de lEstat.
 3. Rei consort, marit de la reina o sobirana.
 4. Rel. Deu: Rei del cel i de la terra.
 5. Nom que es dona a chiquets o a persones de manera afectuosa.
  1. De rei, se diu de coses excelents o ajustades a la llei.
  2. Pa de rei, el millor pa.
  3. Pólvora de rei, la de bona calitat.
 6. Els Reis dOrient, els Reis Macs o popularment els reixos, els tres sants Melchor, Gaspar i Baltasar que adoraren a Jesucrist en el pesebre; se celebra este fet el sis de giner i es denomina Epifania.
  1. plr. El sis de giner.
  2. Festa del sis de giner.
 7. Els regals que es fan este dia.
 8. La carta dotze de cada pal dun joc de cartes, que du dibuixada la figura dun rei.
 9. En el jocs descacs, la peça principal (que en els seus inicis tenia forma de rei).
  1. fig. Persona o animal que sobreïx per damunt dels demés de la mateixa espècie, del seu ranc, classe, etc.
  2. Lastre rei, el Sol.
  3. El rei dels animals o la selva, el lleó.
  4. El rei dels metals, lor.
 10. Rei darmes, cavaller que en les Corts de ledat mija tenia el càrrec de portar mensages importants, ordenar les cerimònies i dur el registre de la noblea del país.
 11. dialect. El cap de colla dels segadors o grup de treballadors.
 12. Rei vestit de budell, persona que fa de rei en farses o per a riures durant algunes festes.
 13. Estar com un rei, loc. Estar en gran comoditat, abundància...
 14. Tindre un rei en la pancha, loc. Ser molt orgullós, creures superior a tots.
 15. Cada u un rei en la pancha o ventre, loc. Tots se creuen ser el millor i que es mereixen lo millor.
 16. Pareix que el rei li guarda els porcs (o les vaques), se diu duna persona molt vanitosa orgullosa que es creu superior.
 17. Tirar en pólvora de rei, gastar molt i en coses molt bones.
ref. Cada u té un rei en lo ventre, qui no en té dos. Al rei de Barcelona, ¿qué li se’n dona?. Tant mor el rei com el Papa, com aquell qui no té capa. Reis tingam, pero no els conegam. Al qui no té, el rei li fa franc. Als reis, el dia creix. A on està el rei, allí està la cort.
Buscar Reis en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: rey.