Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: dacsa
dacsa
(De l’àrap daksa, mat. sign.)
 1. s. f. Planta gramínea de lespècie Zea Mays. És una canya recta en nucs nomenada canyot i que quan se seca és molt poc resistent. Acabada en un pomell despigues unisexuals masculines, les femenines formen espigues axilars grosses o panolles.
  1. El gra de la panolla de dacsa.
  2. Dacsa barrenda, aquella que els grans més grossos, més redons i barrejats en la panolla sense formar fileres; també és coneguda com dacsa del quixal.
  3. Dacsa colomina, varietat de dacsa bona que fa el gra chicotet i roig.
  4. Dacsa confitera, varietat de dacsa que fa el gra redó i groc o roig.
 2. Dacsa de bou, planta gramínea de lespècie Sorghum vulgare, pareguda a la dacsa pero dinferior calitat. Se cultiva per a ferraja i per a la fabricació de graneres, paper, etc.
  1. Dacsa esclafidora, de fer roses o rosera; varietat de dacsa per a fer roses.
  2. Dacsa groga, varietat de dacsa provinent dAmèrica.
  3. Dacsa guixenca, varietat de dacsa que el gra aplanat i en fileres.
  4. Dacsa lluenta, aquella que el gra lluent.
  5. Dacsa morisca o moruna, varietat de dacsa que el gra groc, gros i redó pero dinferior calitat que la dacsa barrenda.
  6. Dacsa nana, varietat de planta molt baixa en el gra llarc i blanc.
  7. Dacsa del quixal, vore dacsa barrenda.
  8. Dacsa del quixalet, aquella que el gra blanc i llarc, és lluenta, chicoteta i molt bona.
  1. Dacsa rosera o clochera, varietat de dacsa que el gra chicotet, roig i redó, se li dona als coloms i pot servir també per a fer roses de dacsa.
  2. Dacsa torratera, aquella que els grans chicotets i és bona per a menjar.
 3. Roses de dacsa, grans de dacsa esclafidora, rosera o clochera que es posen a torrar en una paella i que, per lacció del fòc, esclaten i formen roses, molt apreciades com a llepolia.
 4. Dacsa al porc, loc. Se diu duna porcada feta per algú, com ara rotar en públic.
 5. Dacsa al tito, loc. Se diu davant duna persona que no creu o no fa cas de lo que se li diu, és sinònim de arruixa que plou.
ref. Qui desija pastiços, sap menjar coca de dacsa. Se diu ad aquell que pretén molt per a que es conforme en poc.
Buscar dacsa en:
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: dacça.