Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a Vert.

vert, -rda, -ts, -rdes
(Del llatí vĭrĭde.)
adj. m. Que és del color de la majoria de les plantes, que resulta de mesclar els colors bàsics blau i groc. // Se diu del vegetal que encara no està sec o madur. // fig. Relatiu als primers anys de la vida o de la joventut, quan una persona o cosa no està encara completament desenrollada. // Llicenciós o que té inclinacions que es consideren impròpies de l’edat o l’estat, especialment referit a aspectes sexuals: No conteu als chiquets contes verts. // El color de la majoria de les plantes i de l’espectre intermig entre el groc i el blau. // Matèria que tiny d’eixe color. / Vert mar, tonalitat del vert entre el vert pur i el blau del cel. / Vert botella, vert fosc. / Vert oliva, el de tonalitat apagada, com el de les olives no madures. / Vert d’espera, se diu de forma irònica del color fictici que es presumix a les coses que s’esperen sense que es tinga fonament per a esperar-les. // Lo que és vert en els vegetals, fullage, herba: Menja més vert i manco carn. // Fullage, fullaraca. // local. Animal de llana o cabriu mal capat. // Més vert que un gínjol, loc. Molt vert. Se diu de fruites i hortalices que encara no estan madures. // Fer-ne de verdes i de madures, loc. Fer de tot, de qualsevol classe. // Fer eixir els cabells verts, loc. Complicar-li a u molt les coses. // Donar-se bon vert, loc. Donar-se bona vida, en tota classe de luxos i comoditats. // Estar més vert que una ceba, loc. No estar preparat encara per a una cosa. // El vert, dialect. i coloq. El número tretze (13) en rifes, sortejos, loteries i jocs.
observ. Antigament presentava la forma invariable vert per a masculí i femení.
ref. De més verdes ne maduren. Més val vert per a l’amo que madur per a un atre.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.