Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Créixer
créixer
Flexió verbal »
(Del llatí crescĕre, mat. sign.)
 1. v. intr. Desenrollar-se i aumentar el tamany o dimensions dels sers vius.
 2. Criar-se un vegetal en un determinat lloc o regió de forma natural: En la montanya creix el romer.
 3. Criar-se les persones o animals duna determinada manera: Els chiquets en el camp creixen ensenyant-se els noms de les aus i les plantes.
  1. Aumentar de tamany o dimensions: El volcà creix en cada erupció.
  2. Anar afegint punts en un teixit de punt de gancho o de calça.
 4. Créixer un riu o la mar, pujar el nivell dun riu per acumulació de pluja o neu caiguda, o pujar el nivell de la mar per lacció gravitatòria de la Lluna o uns atres fenòmens naturals.
 5. Fer créixer una cosa, loc. Dilatar-la, estendre-la.
 6. Aumentar de cantitat o de número: Els diners no creixen massa en el banc.
 7. Aumentar, fer-se més gran una cosa intangible: Creixia lexpectació segons se desenrollava lacció.
 8. Seguit de la preposició en i dun substantiu, expressa experimentar aument de la qualitat indicada pel substantiu: Creixqué en fama la nostra ciutat.
 9. Fer-se més intens o més fort: A cada moment creix la tempestat.
 10. refl. Aumentar en cantitat o en qualitat, com ara honor, valor, etc.: Ell se creix davant de ladversitat.
 11. Vore créixer les herbes, loc. Ser una persona molt viva denteniment.
 12. Créixer per avall o créixer com els naps, loc. Disminuir o minvar en conte de créixer.
 13. Créixer com les carabasseres, loc. Créixer o aumentar molt a pressa.
 14. Ni creix ni meix, loc. dialect. Ni creix ni minva, ni va avant ni arrere.
ref. Des de chicotet escomença a créixer l’arbre. El burro creix i l’albarda no.
Buscar Créixer en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.