Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: aquell
aquell, -lla, -lls, -lles
(Del llatí vulg. eccu ille, mat. sign.)
pron. m. Designa la persona o cosa que està llunt de la persona que parla i de la que escolta: Aquell arbre de dalt de la montanya és un pi. Aquell home que va pel carrer és ton pare. Aquella finestra és la de ma casa. // En un discurs o escrit designa a la persona o cosa nomenada en primer lloc dins d’una relació: Vicent i Quelo són amics; aquell és de Castelló i este de Cullera. // Seguit de dia, any, semana, més, época, indica un temps remot o passat: Aquell dia deixí de fumar i ya han passat vint anys. En aquella época les coses eren molt diferents. // Com aquell, loc. Indica indiferència: Me manava molta faena i yo, com aquell, mai li fiu cas. // ant. Aquell per aquell, aquell mateix.
Buscar aquell en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: aquel.