Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: séries
série, -es
(Del llatí serĭes, mat. sign.)
 1. s. f. Grup de coses relacionades que es seguixen a lo llarc de lespai o el temps.
 2. Mat. Successió de cantitats a on cada una deriva de lanterior en funció duna regla, llei o patró.
 3. ant. Escrit ordenat en diferents parts.
 4. Per série i tenor, loc. desus. En virtut del contengut dun document.
 5. Serial televisiu o radiofònic.
 6. Fer o fabricar en série, fabricar objectes iguals usant un mateix mòle o patró.
 7. Conjunt de billets, sagells... que formen part duna emissió o tirada.
 8. De série, se diu de les coses fabricades en série.
 9. En série, se diu quan se fabriquen mecànicament molts objectes iguals.
 10. Fòra de série o fòra série, objecte o cosa fabricada de manera singular i no en série. fig. Extraordinari, especial.
sério, -ia, -os, -ies
(Del llatí serĭus, mat. sign.)
 1. adj. m. Formal, no frívol, que no fa riure.
 2. Més sério que un cocot o que un plat darròs, loc. Molt sério.
 3. Que es pot creure o confiar en ell, que no enganya.
 4. Complicat, difícil, perillós, greu: Patix una malaltia séria.
 5. En sério, loc. De veritat, sense engany.
observacions/documentació: Les nobles dames Hipòlita Roís de Liori, naixcuda en Valéncia en 1479, i sa filla Estefania de Requesens, naixcuda en Barcelona en 1504, se cartejaven en valencià. En estes cartes trobem ya l’us de l’adjectiu femení séria: “Anit viu a don Sancho, lo qual a pasat séries diferències ab lo comte de Cosentayna...” i " ...ab pensament d’escriure per persona séria y que li pogera parlar de part mia”.
Buscar séries en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: céreu.