Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: abadejo
abadejo, -os
(Possiblement del llatí abbaticulu, diminutiu de abbate, abat.)
    1. s. m. Nom comú de diversos peixos teleòsteus, anacants, comestibles, de cos cilíndric que, segons lespècie de cada zona, pot aplegar a medir 1,5 metros. Hi ha una dotzena despècies, és un animal gregari, el mascle i la femella són idèntics i es solen peixcar en la Mediterrànea i algunes espècies en les aigües fredes de lhemisferi nort; congelat, fumat o prensat i salat és comercialisat.
    2. Abadejo llauradoret, nom que se li dona a labadejo quan és salat pero de tamany menut, màxim dun mig quilo o tres quarts.
  1. Tallar labadejo, loc. fig. i fam. Controlar i dirigir una situació.
  2. Salat com labadejo, loc. Estar un menjar molt salat, com la saladura dabadejo.
  3. Paréixer un abadejo anglés o un abadejo, loc. Estar molt prim.
  4. vulg. Vagina.
observacions/documentació: La seua pronunciació general és “abaejo” i derivats, en caiguda de -d- intervocàlica."...que qualsevol tender, tonyina, merlusa, axi seca com remullada y abadejo sech com remullat, aquell tal sia obligat a demanar for al mustasaf"...que nengun tender no sia gosat de vendre abadejo sech sens vendre tanbe de remullat”. El Llibre del mustassaf d’Albalat de la Ribera. 1472. “Los tonyers per molta aygua que remullaven lo abadecho encara no estaven contents”. Pere Joan Porcar. Coses evengudes en la ciutat y regne de Valencia. 1585. “...tavernes y tonyineries regoneixent lo pa, vi, tonyina y abadecho, sardines y formaches”. Joaquim Aierdi. Dietari. 1661.
Buscar abadejo en:
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: abadecho.