Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Funcions
funció, -ons
(Del llatí functĭo, -ōnis, mat. sign.)
 1. s. f. Acció pròpia dels sers humans i els seus òrguens aixina com dels instruments, aparats i màquines.
 2. Rol relatiu a un treball, càrrec, responsabilitat, etc.
 3. Acte religiós molt solemne.
 4. Obra teatral o espectàcul representat.
 5. Gram. Dins de lestructura gramatical de loració, el paper que realisa un element fònic, morfològic, sintàctic o lèxic.
  1. Lling. Funcions del llenguage, són aquelles expressions del llenguage que expressen actituts de lemissor davant del procés de comunicació.
  2. Lling. Funció denotativa o referencial, se produïx quan lemissor utilisa la llengua per a donar una informació al receptor.
  3. Lling. Funció emotiva o expressiva, se produïx quan expressem sentiments per mig del llenguage.
  4. Lling. Funció conativa o apelativa, se produïx quan lemissor o parlant vol cridar latenció del receptor.
  5. Lling. Funció fàtica o de contacte, susa per a establir contacte en lemissor o tallar la comunicació.
  6. Lling. Funció poètica o estètica, se produïx quan se busca la bellea del mensage.
  7. Lling. Funció metallingüística, se produïx quan utilisem la llengua per a parlar de la llengua.
 6. Estar en funció una cosa duna atra, loc. Tindre relació o dependència entre abdós.
 7. En funcions, loc. En eixercici propi dun càrrec de manera temporal.
 8. En funció de, loc. Segons alguna cosa.
 9. Relació que els elements duna estructura gramatical mantenen entre ells.
Buscar Funcions en: