Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: aparats
aparat, -ts
(Del llatí apparātus, mat. sign.)
  1. s. m. Conjunt de coses dispostes o preparades necessàries per a un fi.
  2. Adorns, pompa o ostentació en un acte o cerimònia: Els Jocs Florals conserven laparat migeval.
  3. Instrument format per diverses peces mecàniques que funcionen unitàriament i que servix per a un fi concret: Havem comprat un aparat que pela les creïlles. Els meges tenen aparats per a poder analisar-ho tot.
  4. Conjunt dòrguens animals o vegetals que realisen una funció: Laparat digestiu. Aparat reproductor.
  5. Conjunt de persones que pel seu càrrec en un partit o govern decidixen la política que sha de dur avant: Laparat del partit ha decidit demanar labstenció.
observacions/documentació: La semblança entre la forma valenciana aparat i la castellana “aparato” ha fet que erròneament se considerara en algunes accepcions com a castellanisme; la substitució que modernament se fa de aparato per aparell (cast. aparejo), que és un posverbal de aparellar, és molt discutible i en alguns casos totalment incorrecta. Este fet de substituir molt a sovint la forma aparat per aparell en totes les accepcions la constata Alcover en el Diccionari Català-Valencià-Balear, quan en l’entrada de aparat diu: " 3. Conjunt mecànic d’algunes peces per obtenir un fi. || 4. anat. Conjunt d’alguns òrgans animals o vegetals que concorren a realitzar una funció (En les accepcions || || 3 i 4, modernament s’usa més aparell que aparat)”. Esta substitució es realisa “modernament” com diu Alcover, pero sense motiu raonable.
Buscar aparats en:
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: aparrat.