Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Germà
Germà, -ana
 1. s. m. Nom propi dhome i dòna.
germà, -ana, -ans, -anes
(Del llatí Germānus, mat. sign.)
 1. s. m. Germànic.
germà, -ana, -ans, -anes
(Del llatí germānu, mat. sign.)
  1. s. m. Aquell que compartix en un atre o atres els mateixos pares o únicament la mateixa mare o el mateix pare.
  2. Germà bastart, el naixcut fòra del matrimoni, respecte als llegítims.
  3. Germà de mare o de pare, persona que respecte a una atra el mateix pare o mare.
  4. Germà carnal, aquell que compartix la mateixa mare i el mateix pare en un atre o atres.
  5. Germà uterí, aquell que biològicament només en comú la mateixa mare, pero no aixina el pare.
 1. Germà polític, cunyat.
 2. Aquell que des del punt de vista moral està unit als atres membres de la família humana per qüestions religioses, ètiques, de creències, de raça, etc.
 3. Component duna confraria.
 4. Germans darmes, ant. militars, guerrers o companyons de lluita units per un compromís de recíproca protecció.
 5. Aquell que pertany a certes comunitats de caràcter religiós.
 6. Se diu del flare llec.
 7. desus. Tractament cordial que es en una persona desconeguda o de la qual no es sap el nom.
 8. fig. Digual o idèntic orige.
 9. adj. m. Igual o molt paregut: Mira a vore si este guant és un guant germà dest atre.
ref. Germà de mitat, ni fe ni veritat. Germans, els pans; parents, els qüens; i coneguts, els papers de menuts. Els hòmens tots són germans, mes punyals a les mans.
Buscar Germà en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.