Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: col
col, -ls
 1. s. m. var. form. ant. V. coll.
col
 1. contr. ant. Contracció de com el.
col, -ls
(Del llatí caule, mat. sign.)
  1. s. f. Hortaliça de la família de les crucíferes, Brassica oleracea, en fulles radicals molt amples i arrugades, flors en panolla, llavor menuda; hi han moltes varietats totes comestibles.
  2. Col borda, varietat Silvestris.
  3. Col de Brusseles, el tronc llarc que aplega a tindre tres o quatre pams daltària; la mata dona moltes cols que són menudes com un ou de gallina.
  4. Col llombarda o col dolla, és redona en el tronc morat i fulles llises.
  5. Col rulla o rulleta, Brassica oleracea bullata, el tronc curt, en les fulles arrugades.
 1. Col bufera, la planta Brassica vesicaria.
 2. Fer la col, loc. Fer la punyeta.
 3. Ser un troncho de col o ser un tros de col, loc. Ser fava, mec o panoli.
ref. Col sense oli és més agra que un dimoni. Entre col i col, lletuga. Cada dia col, lo caldo amarga.
 • col coincidix en:
  • la 3ª persona del present d'indicatiu de coldre
  • la 2ª persona d'imperatiu de coldre
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: coll.