Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Prou
prou
(Del llatí vulg. prŏde, profit, profitós; en la locució prode est = aprofita.)
 1. s. m. ant. Profit.
 2. ant. Bon prou vos faça, loc. Bon profit vos faça.
 3. ant. Fer mal de son prou, loc. Fer mal us, abusar.
 4. ant. No fer de son prou, loc. No prosperar, no fer res de profit ni de bo.
 5. ant. Posar (o metre) mal prou, loc. Fer anar malament una cosa.
 6. ant. Tindre prou, loc. Fer profit, ser dutilitat.
prou
 1. adv. En cantitat suficient, com és precís o com convé: En dos litros daigua tinc prou per a hui.
 2. No poc: prou diners per a viure be.
 3. adj. inv. Molt: Hi han prou maneres de dir les coses. Prou ganes tinc de voret.
 4. interj. ¡Ya basta!, ¡basta ya!. Se diu imperativament per a detindre ad algú de seguir fent alguna cosa: ¡Prou de repressió!. ¡Prou! no vullc sentir-te més.
 5. Prou i massa, loc. En excés, en gran manera.
 6. Prou basta, loc. ant. És suficient.
observacions/documentació: Existix dialectalment la forma de plural prous: Prous disgusts me dones.
Buscar Prou en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.