Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: guitarra
guitarra, -rres
(De l’àrap Kītâra, mat. sign., i este del grec κιθάρα, cítara.)
    1. s. f. Instrument musical de corda consistent en una caixa de resonància de fusta en forma de huit, en un mànec llarc dividit en trasts per barretes metàliques o dun atre material a lo llarc del qual passen sis cordes tensades per clavilles, se fan sonar en els caps dels dits duna mentres se chafa el trast corresponent en latra .
    2. Guitarra elèctrica, la que amplia per mig dun equip elèctric les vibracions de les cordes.
  1. Chafar la guitarra ad algú, loc. Superar-lo o no deixar que faça lo que es proponia.
  2. Pegar-li com una guitarra en un soterrar, loc. Ser una cosa molt desapropiada per a un context concret.
  3. La guitarra, dialect. i coloq. El número nou (9) en rifes, sortejos, loteries i jocs (Elig). En uns atres localitats la guitarra és el número 16 (Alacant).
ref. Home chicotet, guitarra o guitarronet. En guitarra d’un atre, bons esclafits.
Imàgens
Buscar guitarra en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: guitarrada.