Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Afonar
afonar
Flexió verbal »
(Del llatí vulgar affŭndāre, mat. sign.)
  1. v. tr. Fer anar al fondo, ficar una cosa profundament dins duna atra ben al seu interior: Els llauradors afonen laladre en terra per a llaurar. Afonaren els barcos dels enemics prop de la costa.
  2. refl. Assolar-se, caure una edificació: La finca sha afonat a causa de les termites.
  3. fig. Arruïnar, destruir alguna cosa: Els fills han afonat el negoci del pare. La nova política econòmica pot afonar leconomia del país.
  4. fig. Abatre o angoixar: Una desgràcia familiar més acabarà afonant-lo.
  5. Afondar, fer més fondo.
observacions/documentació: Se tracta d’una forma que es documenta des de ben antic: “...ages un gresal d’aygua freda e mit·hi un poch de menjar blanch; si lo menjar blanch se vol afonar, lo dit menjar es cuyt, e si escampa no es cuyt”. Anònim. Llibre de Sent Soví. 1313. “Puja’l en alt, e natura l’affona”. Ausias March.“E tantes eren les lances trencades e los pavesos, darts e flexes e passadors, que los cossos morts qui en la mar lançaven no·s podien afonar davall l’aygua”. Joanot Martorell. Tirant lo Blanch. 1490.
Buscar Afonar en: